• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • कभिडजों कक्राझारआव साथाम सुबुंनि जिउ खहा, गसाइगावआवबो कभिडजों सासे सुबुंनि जिउ खहा

September 23, 2020

कभिडजों कक्राझारआव साथाम सुबुंनि जिउ खहा, गसाइगावआवबो कभिडजों सासे सुबुंनि जिउ खहा

कक्राझार, 23 सेप्तेम्बर: कक्राझार जिल्लानाडै कभिड-19 जों जिउ गोमानाय सुबुंनि सानखोआ मंगलबार मोनाबिलि समसिम गासै सा 24 जाहैबाय। समबारखालि कक्राझार रुपनाथ ब्रह्म देहा फाहामसालिनि आइसिइउआव थानाय सानै करना पजिटिभ रोगि फारियै-अजय रय (57) आरो शंकर बिश्वास (58) खौ जिउ गोमायो होन्नानै मिबथिनाय जादों । बेबादिनो मंगलबारखालिबो गुबुन आरोबाव सासे सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जायो। बेखौ लाफानानै कक्राझार जिल्लानाडै करना पजिटिभ रोगिनि बिसानआ गासै सा 3,215 जाहैबाय। अदेबानि बेनि गेजेराव सा 1793 सुबुंफोरखौ फाहामखांनायनि उनाव हगारहरनाय जाबाय आरो गुबुन फार्से गासै सा 326 रोगिफोरखौ जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन कभिड केयार फाहामसालिफोराव लाखिनाय जादों।

Corona

राइज्यो नाडैनो कभिड-19 नि साग्लोबसारनाया दासान्दि गुवारै गोसारनायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरा जिउनि खैफोदजों मोगा-मोगि जानांनाय समनि गेजेरावनो भाइरासजों भुगिनांनाय आरो जिउ गोमानाय अन्जिमाया गोबां जाबाय। कक्राझार जिल्ला गसाइगावनि सासे सुबुङा मंगलबारखालि कभिड-19 जों जिउ खहा जायो। मिथिनाय बायदिब्ला कभिडजों जिउ खहा जानाय सुबुंखौ गसाइगाव महकुमानि गर्जान गामिनि थागिबि बिष्णु कुमार बसुमतारि (59) होन्नानै मिथिनाय जादों। सान्नैनि सिगां गावनि न'आवनो देहा फाहामथाय लादोंमोनब्लाबो देहा हालोदआ जेबो सोलायनाय फैयैआव नख'रनि सुबुंफोरा बसुमतारिखौ थांनाय हरनि समाव कक्राझारसिम लाबोनाय समनि गेजेरावनो हरनि 11 रिंगायाव जोबथा हां बोयो। उनाव कक्राझारनि फाहामगिरिया बिनि देहानिफ्राय स्वाब टेस्ट खालामनायनि गेजेरजों कभिड-19 सन्देरदों होन्नानै रोखायै मिथिहोयो आरो बिष्णु कुमार बसुमतारिआ थैनाय समाव गावनि बिसि, फिसाजो आरो नख'रनि बाय-बाहागिखौ बे संसारनिफ्राय नागारना थाङो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here