• Home
  • /
  • Regional
  • /
  • कच राजबंशि, गार’ आदिबाशि, राभा हारिसानि थान्दैफोरजों सावरायदों गिबि मन्थ्रिआ

September 4, 2020

कच राजबंशि, गार’ आदिबाशि, राभा हारिसानि थान्दैफोरजों सावरायदों गिबि मन्थ्रिआ

दिसपुर, 4 सेप्तेम्बरः आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवालआ थांनाय 3 सेप्तेम्बरखालि आसाम एडमेनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेजनि जथुमग्रा खथायाव राइज्योनि गुबुन गुबुन हारिसानि थान्दैफोरजों आलादा-आलादायै जथुमनाय जायो। बे जथुमनाय मेलाव आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरा दाबि खालामनाय गोसोखांलाइखौ गिबि मन्थ्रिआ आजावनानै बिसोरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय गोनां राहा लागोन होन्नानै बाथ्रा होयो। दुलाराय आसाम कच राजबंशि फरायसा आफादनि मोन्नै हान्जाजों लोगोसे हारिसाखौ दैदेन्नाय मोन 8 आफादनि दैदेनगिरिफोरा गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवालखौ कमतापुर गावखुंथाय परिषद दाफुंनायनि आयेनखौ बिधान सभायाव मावफुंनायनि फार्से गोनां राहा लानायनि थाखाय बरायो। गिबि मन्थ्रिआ परिषदखौ थाबैनो मावफुंनायनि थाखाय आसाम सरकारआ गोनांथार राहा लागोन होन्नानै आफादनि दैदेनगिरिफोरनो बाथ्रा होयो।

फार्सेथिं गार' हारिसाखौ दैदेन्नाय मोनब्रै आफादफोर गार' नेसनेल काउन्सिल, गार' फरायसा आफाद, इउनाइटेड गार' नेसनेल काउन्सिल मुभमेन्ट कमिटि आरो गार' साहित्य सभानि दैदेनगिरिफोरा दिनै गिबि मन्थ्रिनि आखाइयाव हारिसानो गावखुंथाय दाफुंनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन दाबिफोरनि गांसे गोसोखांलाइखौ गथायदों। गिबि मन्थ्रिआ बुङोदि, आसामनि गोजाम हारिसा गार'फोरनि दुलाराय जौगानायनि थाखाय राइज्यो सरकारआ बिबान दं। सरकारआ बिसोरनि गाहाय दाबि गावखुंथाय दाफुंनायनि आयदाखौ गोगो राहाजों मावफुंनो नाजागोन होन्नानै बाथ्रा होयो।

 गुबुन फार्सेथिं दुलाराय आसाम आदिबाशि फरायसा आफादनि मोनसे थान्दै हान्जायाबो गिबि मन्थ्रिखौ लोगो हमनानै हारिसानि एस टि खालामनाय आयदाखौ सरकारनि सोलिफु मावबिबाननि गेजेरावनो मावनो थाखाय खावलायो। गिबि मन्थ्रिआ बुडोदि, मोन 6 हारिसाफोरखौ एस टि खालामनाय बिथिङाव मन्थ्रि हान्जानि खेंफोरथिलाइखौ थाबैनो मिरु सरकारनिसिम दैथायहरगोन। राइज्योनि मोनसे गोजाम हारिसा आदिबाशिफोरनि थार मोन्थायनि दाबिफोरखौ सरकारआ गोनांथार नोजोर होदों होन्नानै बुनायजों लोगोसे राइज्यो सभायाव बिल दैखांनाय समसिम बे आयदाखौ लानानै थांनायाव उदांसिनि उनाव आथिखालनि बिजेपि सरकारआ मावफुंनो आखाइयाव लादों। फार्सेथिं राइज्योनि कच राजबंशि, ताइ आहम, आदिबाशि, सुतिया, गर्खा, मदाहि, हिन्दीभाषि बायदि गुबुन गुबुन हारिसाफोरनि जौगाखां परिषदनि मोनसे कमिटियाबो गिबि मन्थ्रिखौ लोगो हमनानै जौगाखां परिषदनि मावथांखि, रांखान्थि बायदि गुबुन गुबुन आयदानि सोमोन्दोयाव गिबि मन्थ्रिनो गांसे गोसोखांलाइखौ गथायो। बेनि अनगायैबो राभा हासं गावखुंथाय परिषद ओन्सोलनि बाइजोयाव थानाय राभा हारिनि मोनसे थान्दै हान्जायाबो दिनै गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवालखौ लोगो हमनानै गावखुंथायनि बाइजोयाव थानाय राभा हारिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे जौगाखां परिषद दाफुंनो दाबि खालामो।
Share with your friends!

Related Posts

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

11 मेनिफ्राय मेट्रिक आन्जादखौ खुंनो फोसावबाय

11 मेनिफ्राय मेट्रिक आन्जादखौ खुंनो फोसावबाय

तिवा गावखुंथाय गौथमनि गाहाय मावफुंगिरि महरै जिबन चन्द्र कुवँरआ समायखिरा लाबाय

तिवा गावखुंथाय गौथमनि गाहाय मावफुंगिरि महरै जिबन चन्द्र कुवँरआ समायखिरा लाबाय

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here