• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • कच आरो कच राजबंसि हारिया एखे हारि नङाः कच फरायसा आफाद

October 30, 2020

कच आरो कच राजबंसि हारिया एखे हारि नङाः कच फरायसा आफाद

कक्राझार, 30 अक्ट'बर: दुलाराइ आसाम कच फरायसा आफाद थामहिनबा आकसुआ बुंदोंदि, कच आरो कच राजबंसि हारिया एखे हारि एबा मोनसे हारि नङा। कच हारिया आसामआव गोदो-गोदायनिफ्रायनो राइज्यो जाबोनाय नंगुबै थागिबि हारि। बृहस्पतिबारखालि कक्राझार प्रेस क्लाबयाव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनायनि गेजेरजों दुलाराइ आसाम कच फरायसा आफादआ बे बाथ्राखौ रोखायै फोरमायथिदों। फरायसा आफादनि आफादगिरि मनरन्जन कचआ बुंदोंदि, कच आरो कच राजबंसि हारिया एखे हारि नङा। कच हारिया गोदो-गोदायनिफ्रायनो जारिमिन दङ आरो बे हारिया गावहानो आंगो राव आरो हारिमु दंजायो।

AAKSU Press meet

नाथाय कच हारिया आसामआव गोबाव बोसोर समनिफ्रायनो सरकारजों नासयजाबोदों। गोबाव बोसोर समनिफ्रायनो आसामनि नंगुबै थागिबि कच हारिया जेबो जौगाथाय आरो अन्सायलु मोन्नो हाबोयाखै। आसामआव बाङायैबो 70 लाख कच सुबुंफोर दं। नाथाय बिसोरनि जौगानाय बिथिङाव सरकारनिफ्राय जेबो नोजोर लाखियाखै। फरायसा आफादनि आफादगिरि मनरन्जन कचआ दाबि खालामना बुंबावोदि, न'सुंसे राइज्यो मेघालयाव कच हारिया एसटि लानानै मुलाम्फा मोनगासिनो। नाथाय आसामआव कच हारिनि सुबुंफोरा एसटि मोन्नायनिफ्राय जानगाराव थानांगासिनो। बेनिखायनो आसाम सरकारा राइज्योनि कच हारिखौ जौगाखांहोनायनि थाखाय थाबैनो राहा लानांगौ होन्नानै दाबि खालामबावो। 

एरैहाय आफादनि नेहाथारि नबज्योति कचआबो आसाम सरकारा राइज्योनि कच राजबंसि हारिनि थाखाय कमतापुर अट'नमास काउन्सिल दाफुंनो थांखि लानायखौ हेंथा होनानै बे थांखिनि हेंथायै कच फरायसा आफादआ सोमावसारलांगोन होन्नानै दाबि दैखाङो। बिथाङ बुङोदि, कच राजबंसिया कच हारिनि राव हारिमु आरो जारिमिननिफ्राय जोनोम मोन्नायसो। राइज्योयाव गावसिनि राजखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय कच राजबंसि हारिनो बिजेपि सरकारा कमतापुर अट'नमास काउन्सिल दानानै होनायनि थांखि लानाया गनायथाव नङा होन्नानै नबज्योति कचआ अजद होयो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here