• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • कक्राझार सरकारि फरायसालिमाआ मैखुन आबाद मावनायनि फोरोंथाय होदों

November 23, 2020

कक्राझार सरकारि फरायसालिमाआ मैखुन आबाद मावनायनि फोरोंथाय होदों

कक्राझार, 23 नभेम्बरः कक्राझार सहरनि सान्जा-खोला 7 कि:मिः सो जान्थायाव थानाय बान्दोगुरि गामिआव 22 नभेम्बरखालि सानसेनि हाबाफारिजों मैखुन आबाद मावनायनि फोरोंथाय हाबाफारि खुंनाय जायो। बे हाबाफारिखौ जुथायै खुंफुंदोंमोन फरायसालिमानि इसिङायारि गुण सामलायग्रा बिफान, आइजो हान्जा आरो फरायसा आफादआ। मख'नो गोनांदि, फरायसालिमाजों खांजानाय गामि बान्दोगुरिआव सिगाङावबो करना भाइरासनि सायाव सांग्रांथि मेल खुंखांबाय। हाबाफारिखौ जागायो गामि खांनायखौ सामलायगिरि बर' बिफाननि बिबुंगिरि लकनाथ गयारिआ। हाबाफारिनि बेखेव बिबुंथिखौ होयो फरायसालिमानि गुण सामलायग्रा बिफाननि फोनांजाबगिरि अन्जलि बसुमतारिआ। गावनि बेखेव बिबुंथियाव बिथाङा गोजौ फोरोंसालिफोरा गामि खांनायनि बिथांखिनि सोमोन्दै बुंथियो आरो बेनि थांखिखौ बेखेवनानै होयो। गियान आरो सोलोंथाया जाहाथे सोलोंसालियावल' थायालाबानो राइजो-राजानिसिमबो सौहैयो बेनि थाखाय गामियारि थाखोयाव समाजारि, रांखान्थियारि, सावस्रि आरो सिखोन-साखोन बायदि आयदाफोराव हाबा मावनांगौनि गोनांथिखौ बुंथियो।

MASHRUM

फोरोंथाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो बान्दोगुरि गामिनि रां दोन्थुमगिरि धनन्जय ब्रह्मआ। बे फोरोंथायनि फुंखा सुबुं महरै बाहागो लानानै बड'लेन्ड मुलुग सोलोंसालिनि बायटेक्नलजि बिफाननि प्रफेसार सन्दिब दासआ। दासआ गावनि मेहेरगोनां प्रेजेनटेसन आरो मैखुननि जामुं आरो मुलियारि गुण लोगोसे मैखुन आबाद मावनायनि आदब-खायदा, मुलाम्फा आरो फालांगिरिनि बागै गुवारै बुंथिनानै होयो। गावनि प्रेजेन्टेसननि उनाव सानसे सिगांनिफ्रायनो थियारि खालामखानाय जिगाब दानफ्लेनानै रुनायाव मैखुन बेगरखौ फोनानै माबोरै पलिबेकआव सोनांगौ बेखौ बाहागो लागिरिफोरनो फोरोंनानै होयो। फरायसालिमानि फरायसा आफादनि नेहाथारि जेभिय्पर बसुमतारिआ सामलायनाय बे हाबाफारियाव साबायखरबाउवो फरायसालिमानि राजखान्थि बिफाननि गाहाय बिफानारि आरो आइजो हान्जानि लेंथुमगिरि ममता नार्जारिआ। बे फोरोंथाय हाबाफारियाव कक्राझार सरकारि फरायसालिमानि गोरायु ड० बन'बिना ब्रह्म, फोरोंथाय लागिरिफोर, फोरोंगिरिफोर आरो गामियारि राइजो-राजाफोराबो बाहागो लानायनि गेजेरजों हाबाफारिया जाफुंसार जालाङो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here