• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • कक्राझार जिल्लायाव गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरनि बिसायख’थि फोसावदिंनाया गोख्रोङै सोलिगासिनो

October 14, 2020

कक्राझार जिल्लायाव गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरनि बिसायख’थि फोसावदिंनाया गोख्रोङै सोलिगासिनो

कक्राझार, 14 अक्टबरः खुंजानो गोनां बि टि आर बिसायख’थिखौ नोजोर होनानै दासान्दि दुलाराय बि टि आर नाङैनो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरनि बिसायख'थि फोसावदिंनाया मुखुबै सोलिगासिनो। गुबुन जिल्लाफोरजों लोगोसे कक्राझारावबो दाब दाब जायगायाव बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि अनगायै गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरनि फोसावदिनाया सोलिबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। मंगलबारखालिबो कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय 9 नं बनरगाव बियाबनि झारबारि, पाटगाव आरो हालां बाजारआव इउपिपिएलनि बिसायख'थि फोसावदिंनाया जानानै थाङो। 9 नं बनरगाव इउपिपिएलनि बिजाथि रबिराम ब्रह्मनि थाखाय झारबारि गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय मोनसे बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'आ। हाबाफारियाव बाहागो लानानै गावनि बिबुंथियाव प्रमद बर'आ थांनाय 17 बोसोरनि समाव बिपिएफ दैदेन्नाय बि टि सि सरकारआ राइजो-राजाफोरनि थाखाय जेबो जौगाथाय खामानि मावनानै होनो हायैनि गोख्रों अजद होनानै जुदि इउपिपिएलआ सरकाराव फैयोब्ला सरासनस्रा राइजो-राजाफोरनि थाखाय जौगालु आरो अन्सायलु हाबा मावगोन होन्नानै खोथा होयो। गावनि बिबुंथियाव प्रमद बर'आ बुंदोंदि, बिपिएफ सरकारआ थांनाय 17 बोसोरनि समाव जेरैबायदि जाख्ल’नाय आरो गेना खान्थिजों गफब बोदोंमोन नाथाय दिनै बिथांमोना गावसिनि मोन्नो गोनां फिथाइखौ मोनसिगोन।

Jharbari, uppl

राइजो-राजाफोरा बे समाव बिपिएफ हान्जाखौ नेवसिबाय आरो इउपिपिएल हान्जाखौ गोसो गोर्बोजों बरायनानै लाबाय। बि टि सि बिसायख'थियाव इउपिपिएलआ हारसिडैनो बिसायख'थियाव बादायगोन आरो राइजो-राजाफोरनि हेफाजाब मोन्नायनि गेजेरजों हारसिङैनो सरकार दानो हागोन। बिसायख'थियाव इउपिपिएलआ बबेबा हान्जाजों इसिङारि सोमोन्दो लानायनि सन्देह एबा खौरां बान्सावनायखौबो आफादगिरि प्रमद बर'आ थोंजोङै नेवसिदों। झारबारि गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय बे बिसायख'थि फोसावदिं मेलआव आलासि महरै बाहागो लाबावदोंमोन एबसुनि गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारि, बारग' एमपि इउ जि ब्रह्म, 9 नं बनरगाव बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि रबिराम ब्रह्म, 8 नं दतमा बियाबनि बिजाथि ज्यतिरिन्द्र ब्रह्म, 10 नं डेबरगाव बियाबनि बिजाथि बुद्वदेब मोसाहारि, मिरु इउपिपिएलनि दैदेनगिरि आरो बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फेस्ला फावलुंगुर फैला जे बरगयारि, मस्क ब्रह्म मोनजों लोगोसे इउपिपिएलनि गोबां दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन । झारबारिनि अनगायै बे सानखालिनो जिल्लानि सिङावनो मोनसे गेदेर बिसायख'थि फोसावदिं मेलया जानानै थाङो। बेराफार्से थांनाय 17 बोसोर सम बि टि सि सरकार खंथायनि गोहोयाव थानाय बिपिएफ हान्जायाबो गावसिनि बिसायख'थि फोसावदिंनाय थायाखै। जेरैखि जाया बि टि सि खुंथायखौ दखलाव लाबोफिन्नायनि नोजोरजों बिपिएफ हान्जायाबो गावसिनि बिसायख'थि फोसावदिनायखौ गोख्रोङै सोलिहोबाय थादों। बिब्दिनो मंगलबारखालि 9 नं बनरगाव बियाबनि सिङाव थानाय बांग्लाझरायाव बिपिएफनि मोनसे बिसायख'थि फोसावदिं मेलया जालाङो। जेराव 9 नं बनरगाव बियाबनि बिजाथि राजिब ब्रह्मआ बे बियाबआव गावनि देरहागोनआ 100 जौखोन्दो रोखा होन्नानै दाबियो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here