• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • कक्राझाराव बिएसइउनि सांग्रांथि मेल ( मेलआव हाग्रामा, अन्जलि, खाम्फा आरो प्रबिनआ बाहागो लादों)

August 27, 2020

कक्राझाराव बिएसइउनि सांग्रांथि मेल ( मेलआव हाग्रामा, अन्जलि, खाम्फा आरो प्रबिनआ बाहागो लादों)

 कक्राझार, 26 आगस्ट: दुलाराइ मुलुगयावनो गिथावनायै गोसारनाय करना महामारिनि थाखाय राइज्योयारि बिसायख'थि आयगआ बिटिसि बिसायख थिखौ दोन्थ'नाय जादों। नाथाय राइज्योयारि बिसायख'थि आयग'आ बिटिसि बिसायख'थि खुंनायनि थाखाय गोनांथार राहा लानाय जादोंब्लाबो दासिम बिसायख'थिनि खुंगोन अक्टखौ फोसावनाय जायाखै।

अदेबानि बिसायख'थिनि अक्टखौ जायखि-जाया समावनो फोसावनो हागौनि नोजोरजों आरो बेनि साखाफारायाव दासान्दि हाग्रामा महिलारिनि दैदेन्नाय बिपिएफ हान्जाया फोसावदिंनाय आरो मेल-मिथिं खुंनायखौ सोलिहोबाय थादों। दिनै कक्राझाराव बिपिएफ हान्जानि फरायसा आफाद बिएसइउजों बिपिएफ हान्जानि मोनसे गोनांथार जथुमनाय जायो। बिटिसिनि गाहाय जिल्ला कक्राझार सदर सहरनि एसे जान्थायाव थानाय बाथौ कमप्लेक्सयाव जिल्ला बड'लेन्ड फरायसा आफादनि बान्जायनायाव खुंनाय बे फरायसा सांग्रांथि मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बिपिएफ हान्जानि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि आरो माननि आलासि महरै बाहागो लायो बिपिएफ हान्जानि गुबुन सासे दैदेनगिरि खाम्फा बरगयारि आरो गाहाय नेहाथारि प्रबिन बर', ड० अन्जलि दैमारिमोनहा।

बिटिसिनि परिषद बिसायख'थिनि खाथि नोजोराव बेबायदि बिपिएफ हान्जाया बिएसइउजों लोगोसे गोजोन गोरोबथायाव सागान होनाय एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोरजोंबो जथुमनाय मेलाव सावरायो। खौरां बिजोंनि सिगाङाव फरायसा आफादजों जथुमनाय मेलखौ फरायसाफोरनि समाजयाव राजखान्थि बिथिङाव मा बायदि बिफाव लानांगौ बेनि सायाव बिथा खालामनानै बे मेलखौ खुंनाय जादों होन्नानै फोरमायो।

मेलनि जोबनायाव बिपिएफ हान्जानि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया खौरां बिजोंनि सिगाङाव फैयाखैब्लाबो दासान्दि हान्जायाव हाबफैनाय बिपिएफनि गोदान दैदेनगिरि एबा हान्जानि नेहाथारि अन्जलि दैमारिया राजखान्थि जिउयाव गिबि खेब हान्जानि जथुम्मायाव फरायसा आफादजों जथुमनो मोन्नायखौ गोजोन्नाय फोरमायनानै बुङोदि, राइजो-राजाफोरनि निति आरो आदर्शखौ लानानै राजखान्थिखौ साफ्रोमबो खालामनांगौ। फारसेथिं गाहाय नेहाथारि प्रबिन बर'आ खौरां बिजोंनि सिगाङाव फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ हान्जाया गासै मोन 30 मासि देरहानानै बिटिसि खुंथायखौ दखलाव लाफिनगोन होन्ना दाबिदार खालामो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here