• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • कक्राझारावबो 74 थि उदांस्रि सानखौ सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंलांबाय

August 17, 2020

कक्राझारावबो 74 थि उदांस्रि सानखौ सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंलांबाय

कक्राझार, 16 आगस्टः राइज्योनि गुबुन गुबुन जिल्ला खुंथायफोरा फालिनाय बादिनो बिटिसिनि सदर थावनि एबा राजथावनि कक्राझाराव शनिबारखालि हादतनि 74 थि उदांस्रि सानखौ खानानै होखानाय सरकारि खान्थिनि आवथायाव खुंफुंनाय जायो। कक्राझार सहरनि गेजेरावनो थानाय कक्राझार एइसएस एन्ड एमपि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै माहारियारि फिरफिलाखौ बिरहोयो जायगानि एमएलए एबा मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ। जेराव बिटिसिनि एडमेनिस्ट्रेटर राजेश प्रसादजों लोगोसे एसपि राकेश रसनआबो लोगोसे दंफायोमोन।

समाजयारि जान्थायखौ नोजोर होनानै फालिनाय हाबाफारियाव गिबियावनो मन्थ्रि प्रमेला रानी ब्रह्मआ मोनथाम गाबनि फिरफिला बिरहोयो आरो बेनि उनाव हादतनि उदांस्रि सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय जोहोलाव-जोहोलावजो फोरखौ मान होनानै बिबार बाउजेनो। बेबायदिनो थि खालामखानाय आसाम पुलिसनि मार्स पार्टखौ नाजावनानै लायो मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ। गावनि होनाय बिबुंथियाव मुस्रिमा ब्रह्मआ भारत उदांस्रिनि सोमावसारनायजों लोब्बा थानाय बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिनानै हादतनि साफ्रोमबो नोगोरारिफोरखौ जोनोम हादतनि थाखाय हाबा मावनो सिगांबोनो हांख्रायो। गुबुन फार्से बिटिसिनि सेक्रेटारियेटआवबो 74 थि उदांस्रि सानखौ फालिनाय जायो। समाजयारि जान्थायखौ नोजोर होनानै खुंजानाय हाबाफारियाव प्रिन्सिफाल सेक्रेटारि शिद्वार्थ सिंआ फिरफिला बिरहोयो। हाबाफारियाव बिटिसि सेक्रेटारियेटनि गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोराबो बाहागो लायो। बेबायदिनो जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन जायगा फारियै भटगाव, सेरफांगुरि, बालाजान तिनिआलि, फकिराग्राम, श्रीरामपुर, बग्रिबारि, दतमा, कसुगाव बायदि ओन्सोलफोरावबो 74 थि उदांस्रि सानखौ फालिनाय जायो होन्नानै मिबथिनाय जादों। 

Share with your friends!

Related Posts

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here