• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • कक्राझारआव फैगौ 12, 13, 14 अक्टबरआव बि जे पि एस टि मर्सानि राइज्योयारि माव’फुं मेल

October 11, 2020

कक्राझारआव फैगौ 12, 13, 14 अक्टबरआव बि जे पि एस टि मर्सानि राइज्योयारि माव’फुं मेल

कक्राझार, 11 अक्टबर: बि टि सि बिसायख'थिया थांनाय 4 एप्रिलआवनो खुंजानो गोनांमोनब्लाबो नाथाय करना साग्लोबसारनायनि जाहोनआव बिसायख'थिखौ फावसायनो गोनां जादों। बिसायख'थिखौ फावसायनाय आरो बि पि एफ दैदेन्नाय बि टि सि खुंथायनि समआ थुंगेनाय बादियै थांनाय 27 एप्रिलनिफ्रायनो बि टि सिआव सोलिबोगासिनो दङ’ राइज्यो बेंगिरिनि खुंथाया। बेराफार्से राइज्योनि बिसायख'थि आयगआ बिसायख'थि खुंफिन्नायनि अक्ट'खौ दासिम फोसावफिन्नाय जायाखैब्लाबो बिटिसि हालामआव सोलिगासिनो दङ खुंजानो गोनां बिसायख'थिखौ लानानै दुंहाव राजखान्थि थासारिआ। बि टि सि बिसायख'थिआव देरहानानै खुंथायखौ दखलआव लानायनि मिजिंजों दासान्दि गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरानो बिसायख'थि फोसावदिंनायाव मुखुबै नांथाबगासिनो दङ’। बेराफार्से 2021 आव खुंजागोन राइज्योनि बिधान सभा बिसायख'थिया। बे नोजोर होनानै राइज्योनाङैनो दासान्दि राजखान्थि फोथाराव बिसायख'थिनि बारहावाआ गोख्रोङै सोलिगासिनो थादों।

सोलिफु आसाम सरकार खुंथायनि गोहोआव थानाय बि जे पि हान्जाया बि टि सिआवबो खंथायनि गोहोखौ दखलाव लानो स्रोदयै सोलो बाहायगासिनो थानायबादि मोन्दांथि लादों। खुंजानो गोनां बि टि सि बिसायख'थि आरो राइज्योनि बिधान सभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै बि जे पि हान्जाया कक्राझारआव फैगौ 12 निफ्राय 14 अक्टबरसिम सानथामनि हाबाफारिजों हान्जानि एस टि मर्सानि राइज्योयारि मावफुंमेल खुंफुनो थाखाय साखा-फारा जादों। बे हाबाफारिनि बागै शनिबारखालि कक्राझार जिल्ला बि जे पिनि आफादगिरि बिभुति बरगयारिआ मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिदों।

Kokrajhar District BJP

कक्राझार सहरआव थानाय बि जे पिनि मावखुलिआव मोनसे खौरांगिरि मेल हांख्रायनानै बिभुति बरगयारिआ बुंदोंदि, खुंजानो गोनां बि टि सि बिसायख'थियाव बि जे पिआ हार्सिङै मोन 26 बियाबफोराव साखाफारा जानानै दङ। बि जे पि दैदेन्नाय सोलिफु राइज्यो सरकार आरो आसाम सरकारआ सरासनस्रा राइजो-राजाफोरनि थाखाय जौगालु आरो अन्सायलु खामानि मावनायनि थाखाय बे समाव बि जे पिनि सायाव राइजो-राजाफोरनि फोथायथिया गोख्रोङै बांसिन्दों। बेखौ नोजोर होनानै बि टि सि बिसायख'थियाव राइजो राजाफोरनि आबुङै हेफाजाब मोन्नायनि गेजेरजों बिजेपिआ बां सानखो मासि देरहानानै सरकार दागोनआ रोखा। बिथाङा बुंबावोदि, बिजेपि हान्जाया आसामाव सरकार खुंथायनि गोहोआव फैजेन्नाय समनिफ्रायनो राइज्योनि गासै हारिनि थाखाय समान जौगाथाय आरो अन्सायलु हाबा मावबोदों। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि दैदेन्नायाव दुलाराय हादरनाडैनो सुबुं अन्सायलु गोबां बिथांखिफोरा बेखेवजादों आरो सरासनस्रा राइजो-राजाफोरनि थाखाय जौगानाय लाबोदों। फैगौ 12 अक्टबरनिफ्राय जागायनो गोनां बिजेपिनि मावफारिया मेल खुंनायनि थाखाय थाख-थियारि खालामनाय हाबाफारिआ सोलिगासिनो दङ होन्नानै फोरमायनायजों लोगोसे बे हाबाफारिआव राइज्योनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनिफ्राय गोबां बि जे पिनि थान्दैफोर, दैदेनगिरिफोर सोद्रोमा आरो मावथिफोरजों लोगोसे गोबां राइजो-राजाफोराबो बाहागो लाफैगोन होन्नानै कक्राझार जिल्ला बि जे पिनि आफादगिरि बिभुति बरगयारिआ फोरमायबावदों । बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला, आसामनि राइज्योयारि बि जे पिनि आफादगिरि रन्जित कुमार दासआ 12 अक्टबर, देहा आरो सोलोंथाय मन्थ्रि ड० हिमन्त बिश्व शर्माया 13 अक्टबर आरो गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवालआ 14 अक्टबरआव बाहागो लाफैनायनि खोथा।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here