• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • कक्राझारआव गनेश फुजा फालिदों

August 23, 2020

कक्राझारआव गनेश फुजा फालिदों

कक्राझार, 22 आगस्ट: सोलिफु कभिड-19 नि गिथाव महरै गोसारनाय थासारिनि समनि गेजेरावनो कक्राझारआव समाजयारि जान्थायनि नेमखान्थि आरो खुगायाव मास्क गान्नायनि गेजेरजों श्री-श्री गणेश सतुर्थी थामहिनबा गणेश फुजाखौ फालिनाय जादों। कक्राझार सहर आरो सहरनि खाथि-खाला नांजाबनाय जायगाफोराव गोबांथार गणेश मन्दिर आफादफोरनि बान्जायनायाव गणेश फुजाखौ गोजोनै फालिनाय जादों। दिनै फुंबिलि समनिफ्रायनो सहरनि गोबां गणेश फुजा खालामनाय हाबाफारिआव गोबांथार सिबियारिफोरा समाजयारि जान्थायखौ फालिनानै फुजा होफैनाय एबा आर'ज गाबफैनायखौ नुनो मोन्दों। गोबांथार सिबियारिफोरा सोलिफु कभिडट-19 निफ्राय सुबुं माहारिखौ रैखा मोनहोनो थाखाय आर'ज खालामदों होन्नानै फुजा बान्जाय आफादनि सासे सोद्रोमाया फोरमायदों।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here