• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • कक्राझारआव इउ पि पि एल मिरु माव’फुं आफादनि मेल

December 23, 2020

कक्राझारआव इउ पि पि एल मिरु माव’फुं आफादनि मेल

Pramod Boro, CEM BTC

कक्राझार, 23डिसेम्बरः बि टि सिआव बि जे पि आरो जि एस पिखौ लोगोयाव लाफानानै सरकार दाखांनायनि उनाव इउ पि पि एल दोलोआ मंगलबारखालि कक्राझारनि बड’फा कालसारेल कमफ्लेक्सआव दोलोनि मिरु मावफुं आफादनि मोनसे मेल जथुमनाय जादों। बे मेलआव गोदानै बिबान आजावनाय बि टि सिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर’आ बाहागो लायो। मेल जोबखांनायनि उनाव बिथां बर’आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनाय बायदिब्ला बे मेलाव जोबलांनाय बि टि सिनि बिसायख’थियाव दोलोनि खामानि मावनाय आरो जाफुंसारनाय लोगोसे फैबाय थानाय समफोराव दोलोआ खामानि मावनो लानाय माखासे थांखिफोरनि सायाव सावरायलायनाय जादों। बिथाङा बुंबावोदि, इउ पि पि एल दैदेन्नाय बि टि सिनि जुथाय सरकारा हालामनि गासै हारि-माहारिनि थाखाय समान मोन्थाय आरो समान जौगाथायनि खामानि मावलांगोन होन्नानै फोरमायथियो। दोलोनि माव’फुं आफादगिरि रोनगोरा नार्जारिनि मासि सामलायनानै दैदेन्नाय दिनैनि बे मिरु मावफुं आफादनि मेलआव मिरु आफादनि सोद्रोमा आरो दैदेनगिरिफोरखौ लाफानानै खमैबो 1 रोजानि बांसिन सोद्रोमाफोरा बाहागो लाफैदोंमोन।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here