Bodosa Newspaper

May 31, 2024

कक्राझारआव इउ पि पि एल मिरु माव’फुं आफादनि मेल

Pramod Boro, CEM BTC

कक्राझार, 23डिसेम्बरः बि टि सिआव बि जे पि आरो जि एस पिखौ लोगोयाव लाफानानै सरकार दाखांनायनि उनाव इउ पि पि एल दोलोआ मंगलबारखालि कक्राझारनि बड’फा कालसारेल कमफ्लेक्सआव दोलोनि मिरु मावफुं आफादनि मोनसे मेल जथुमनाय जादों। बे मेलआव गोदानै बिबान आजावनाय बि टि सिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर’आ बाहागो लायो। मेल जोबखांनायनि उनाव बिथां बर’आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनाय बायदिब्ला बे मेलाव जोबलांनाय बि टि सिनि बिसायख’थियाव दोलोनि खामानि मावनाय आरो जाफुंसारनाय लोगोसे फैबाय थानाय समफोराव दोलोआ खामानि मावनो लानाय माखासे थांखिफोरनि सायाव सावरायलायनाय जादों। बिथाङा बुंबावोदि, इउ पि पि एल दैदेन्नाय बि टि सिनि जुथाय सरकारा हालामनि गासै हारि-माहारिनि थाखाय समान मोन्थाय आरो समान जौगाथायनि खामानि मावलांगोन होन्नानै फोरमायथियो। दोलोनि माव’फुं आफादगिरि रोनगोरा नार्जारिनि मासि सामलायनानै दैदेन्नाय दिनैनि बे मिरु मावफुं आफादनि मेलआव मिरु आफादनि सोद्रोमा आरो दैदेनगिरिफोरखौ लाफानानै खमैबो 1 रोजानि बांसिन सोद्रोमाफोरा बाहागो लाफैदोंमोन।

Share with your friends!

Leave a Comment