• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • कक्रझारनि रामफलबिल लङा दैसानि दै हगारनायाव सुबुंफोरनि होंगो-दोंगोयै ना हमनायनि मेला

November 3, 2020

कक्रझारनि रामफलबिल लङा दैसानि दै हगारनायाव सुबुंफोरनि होंगो-दोंगोयै ना हमनायनि मेला

कक्राझार, 3 नभेम्बर: बर' हारिनि गेजेराव गोदो-गोदायनिफ्रायनो गामियारि सुबुंफोरनि गेजेराव खौसेथिनि गेजेरजों ना हमनाय आसार-खान्थिखौ नुनो मोनबोदों। सिगां बोसोरफोराव सोलिबोनाय बायदिनो 2 नभेम्बर समबारखालिबो कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय रामफलबिलनि लङा दैसायाव सुबुंफोरा होंगो-दोंगोयै ना हमनायनि मोनसे गोजोनथाव थासारिखौ नुनो मोन्दों । फुंनि समाव लङा इरिगेसन प्रजेक्टनि दैखौ हगारनाय समाव ओन्सोलनि गोबां सुबुंफोरा जेखाय-खबाय, लाबजे बायदि लानानै ना हमनायखौ नुनो मोनदों। रामफलबिलआव थानाय लङा इरिगेसन प्रजेक्टनि गाहाइ गेटनिफ्राय दैखौ बोसोरफ्रोमबो इरिगेसन बिफाना हगारो।

Fishing at Longa River

बेबायदिनो समबारखालि फुंनि समावबो दै हगारनायाव कक्राझार जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गोबां सुबुंफोरा होंगो-दोंगोयै ना हमनायनि मोनसे फोर्बो बायदि नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि, जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय सुबुंफोरा जेखाय-खबाय, जे बायदिजों ना हमनायाव बारलि, रौ, कातला, बायदि गोबां रोखोमनि नाफोरखौ मोन्नायबो नुनो मोन्दों । लोगोसे ना हमनाय समाव सुबुंफोरा हास्थायनाय बायदि नाखौ मोन्नो हानानै गोजोन्नायबो फोरमायदों। बरागारि गामिनि ना हामग्रा सासे सुबुङा फोरमायनायदोंदि फुंनि समाव लङा दैसानि दै हगारनायाव सुबुंफोरजों लोगोसेयै ना हमफानो मोन्नायखौ आं जोबोद गोजोन्नाय मोन्दों।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here