• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • एम पि नब’ कमार शरनियानि एस टि सार्टिफिकेट बाहायनायनि सायाव बि जे एस एमनि आफादगिरिआ जिंगा फोरमायदों

October 18, 2020

एम पि नब’ कमार शरनियानि एस टि सार्टिफिकेट बाहायनायनि सायाव बि जे एस एमनि आफादगिरिआ जिंगा फोरमायदों

कक्राझार, 18 अक्टबर: बड'लेन्ड जनजाति सुरक्षा मन्स (बि जे एस एम) नि आफादगिरि आरो समाजारि मावथि जनकलाल बसुमतारिआ नंखाय एस टि सार्टिफिकेट लानानै नैथि खेबनि थाखाय कक्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय एमपि जानाय नब कुमार शरनियानि सायाव जेबो राहा लायैनि सायाव जिंगा सिनाय फोरमायदों। शनिबारखालि कक्राझार प्रेस क्लाबाव मोनसे खौरांगिरि मेल हांखायनानै बसुमतारिआ एम पि नब कुमार शरनियानि एस टि सार्टिफिकेटखौ थाबैनो केन्सेल खालामनो एबा बोखारनानै होनो खुंथायनिसिम दाबि खालामो। बिथाङा बुङोदि, आसाम राइज्योनि सिडिउल्ड ट्राइबसआव शरनिया हारिया सोसनजायाखै।

BJSM Kokrajhar

नब कुमार शरनियाआ थगायना एसटि हारिनि मोन्थायखौ लानानै लकसभायाव नैथि खेबनि थाखाय एमपिनि मासियाव जिरायनो मोन्दों, नाथाय बेयो संबिजिरारि बेरेखा। बड'लेन्ड जनजाति सुरक्षा मन्सआ शरनियानि हेंथायै गोजौसिन बिजिरसालि आरो गोजौ बिजिरसालियाव गसर थिसनखांबाय, नाथाय शरनियानि नंखाय एसटि सार्टिफिकेट बाहायनानै ट्राइबेलनि मोन्थायखौ सेख'नानै लानायनि सायाव नायबिजिरनायनि थार बिसारखौ दिनैसिम मोनाखै। शरनियानि एसटि सार्टिफिकेट बाहायनायाव राजखान्थियारि खैसार हाबनानै दं। 

बेनिखायनो बिथांनि नंखाय एस टि सार्टिफिकेट बाहायनायाव थार बिसार खालामनायनि फिन्नायखौ होयाखै। कक्राझार बियाबनिफ्राय एम पि महरै दैथायहरजादोंब्लाबो शरनियाआ दिनैसिमाव नैथि खेब बिबान सामलायदोंब्लाबो ट्राइबेल हारिनि थाखाय जौगाखांनाय आरो अन्सायलु खामानिनि सायाव सानफेराखै। बिथाङा एम पि जाजेन्नायनिफ्रायनो बि टि ए डि हालामआव हारि फारागथि खालामनानै बोखावनाय, गावजों गाव हिंसा-हिंसि, एना-एनि थासारि सोमजिहोनोसो नाजाबोबाय थादों होन्नानै जनकलाल बसुमतारिआ गोख्रों रावजों सोंखारियो। बि जे पि दैदेन्नाय राइज्यो सरकारआ आसामनि मोन 6 हारिनो एस टि होनो थांखि लानायखौ बि जे एस एमनि आफादगिरि जनकलाल बसुमतारिआ गोख्रोङै हेंथा होयो।

Share with your friends!

Related Posts

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here