• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • एबसुनि थान्दै हान्जाया बिटिसिनि सोलोंथाय नेहाथारिजों सोलोंथाय जेंना आयदानि सायाव सावरायलायदों

November 13, 2020

एबसुनि थान्दै हान्जाया बिटिसिनि सोलोंथाय नेहाथारिजों सोलोंथाय जेंना आयदानि सायाव सावरायलायदों

कक्राझार, 13 नभेम्बर: मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि आरो बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि लरेन्स इसलारिनि दैदेन्नाय मिरु एबसुनि मोनसे हान्जाया 12 नभेम्बरखालि बिटिसिनि सोलोंथाय नेहाथारिखौ लोगो हमनानै सोलोंथायनि गोबांथार जेंना आयदाफोरनि सायाव गुवारै सावरायलायनाय जायो। बिटिसिनि सोलोंथाय नेहाथारि अमरज्यति बर्मननि मासि सामलायनानै दैदेन्नाय बे सावराय मेलआव बिटिआरनि सिङाव थानाय बर' बिजोंजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिजोंनि गुदि, गेजेर, गोजौ, सेनियर सेकेन्डारि, जुनियर कलेज, बिएड कलेज, ल' कलेज आरो डिग्री कलेजनि सायाव फिथाइ गोनाङै गुवारै सावरायलायनाय जायो।

ABSU

अदेबानि बे सावरायमेलआ गुबैयै बोहैथि बोसोरनि थांनाय 27 जानुवारी, 2020 अक्टआव जानानै थांनाय बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफायाव मख'नाय बादियैनो सावरायनाय जादों। बे सावरायनायनि गेजेरजों मिरु एबसुआ बिटिआर ओन्सोलनि सिङाव थानाय गासै भेन्सार गुदि, गेजेर, गोजौ फरायसालि, सेनियर सेकेन्डारि, जुनियर कलेज, बिएड कलेज, ल' कलेज आरो डिग्री कलेजफोरखौ 100 जौखोन्दो प्रभिन्सियेलाइस एबा सरकारि खालामजोबनो हायो बेनि थाखाय मोन 16 दफाफोरखौ लानानै बिटिसिनि सोलोंथाय नेहाथारिनो गांसे गोसोखांलाइ गथायो। बे सोलोंथाय आयदाखौ लानानै सावरायनाय मेलआव बिटिसिनि सोलोंथाय बिफाननि बिथोनगिरि, कक्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरि जिल्लानि स्कुल इन्सपेक्टर आरो गुदि सोलोंथाय मावख'गिरिफोर आरो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि, गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे सोलोंथाय बिफाननि गोबां गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोराबो दंफायोमोन। बे सावराय मेलआवनो मिरु एबसुनिफ्राय लेङाइ आफादगिरि जयन्त बसुमतारि, बुंथिगिरि पनिन बर', लोगो गाहाय नेहाथारि खोरोमदाव औवारि, सोलोंथाय नेहाथारि क्साटम बसुमतारि, लोगो सोलोंथाय नेहाथारि अबिट नार्जारि आरो सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सोमावसार बसुमतारिआबो बाहागो लादोंमोन।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here