• Home
  • /
  • BTAD
  • /
  • उत्तरकुसिनि जुनाद फाहामसालिया भुट बांग्लायाव सोलायलांनो हमदों

August 2, 2021

उत्तरकुसिनि जुनाद फाहामसालिया भुट बांग्लायाव सोलायलांनो हमदों

बाक्सा जिल्लानि भारत-भुटान सिमा ओन्सोल उत्तरकुसिनि जुनाद फाहामसालिया आबुङै लुफुंजानायनि उनावबो जुनाद फाहामगिरि एबा चकिदार थिसनजायैनि जाहोनाव गोलाव समनिफ्राय हाग्रा-बंग्रा साग्लोबजानानै भुट बांग्लायाव सोलायलांनो हमदों।

मखनो गोनिंद 62 नं बरमा बिधान सभा बियाबनि सिङाव थानाय उत्तरकुसि जुनाद फाहामसालिखौ थांनाय 2015 माइथायावनो लुफुंनाय जादोंमोन नाथाय दिनैसिमबो बिफानारि बिबानगिरिआ सासेबो फाहामगिरि थिसनाखैसै।

ओन्सोलनि राइजो-राजा अजद होनाय बादिब्ला बे आयदाखौ लानानै बिफानारि बिबानगिरि आरो राजखान्थियारि सुबुं थान्दैफोरजों गोबां खेब खावलायहरदोंब्लाबो जेबो गाहाम फिथाय मोननो हायाखै। जाउनाव जुनाद फाहामथायनि थाखाय ओन्सोलनि राइजो-राजाफोरा 3-4 किलिमटार गोजानाव थानाय गुबुन जुनाद फाहामसालियाव हान्थिनो गोनां जाबोदों।

Share with your friends!

Related Posts

गामिआरि लामानि सायाव गोनांथार सावरायमेल खुंदों।

गामिआरि लामानि सायाव गोनांथार सावरायमेल खुंदों।

बाक्सानि बरमायाव बारग’ NDFB फोरा सोमावसारनाय हाबाफारि लादों।

बाक्सानि बरमायाव बारग’ NDFB फोरा सोमावसारनाय हाबाफारि लादों।

कक्राझारनि सोहोरनि साखाथियाव थानाय बालाजान गामियाव निखावरि नखरफोराव बि टि सिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर’आ सुलु लाहैदों।

कक्राझारनि सोहोरनि साखाथियाव थानाय बालाजान गामियाव निखावरि नखरफोराव बि टि सिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर’आ सुलु लाहैदों।

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here