• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • उत्तरकुसिनि जुनाद फाहामसालिया भुट बांग्लायाव सोलायलांनो हमदों

August 2, 2021

उत्तरकुसिनि जुनाद फाहामसालिया भुट बांग्लायाव सोलायलांनो हमदों

बाक्सा जिल्लानि भारत-भुटान सिमा ओन्सोल उत्तरकुसिनि जुनाद फाहामसालिया आबुङै लुफुंजानायनि उनावबो जुनाद फाहामगिरि एबा चकिदार थिसनजायैनि जाहोनाव गोलाव समनिफ्राय हाग्रा-बंग्रा साग्लोबजानानै भुट बांग्लायाव सोलायलांनो हमदों।

मखनो गोनिंद 62 नं बरमा बिधान सभा बियाबनि सिङाव थानाय उत्तरकुसि जुनाद फाहामसालिखौ थांनाय 2015 माइथायावनो लुफुंनाय जादोंमोन नाथाय दिनैसिमबो बिफानारि बिबानगिरिआ सासेबो फाहामगिरि थिसनाखैसै।

ओन्सोलनि राइजो-राजा अजद होनाय बादिब्ला बे आयदाखौ लानानै बिफानारि बिबानगिरि आरो राजखान्थियारि सुबुं थान्दैफोरजों गोबां खेब खावलायहरदोंब्लाबो जेबो गाहाम फिथाय मोननो हायाखै। जाउनाव जुनाद फाहामथायनि थाखाय ओन्सोलनि राइजो-राजाफोरा 3-4 किलिमटार गोजानाव थानाय गुबुन जुनाद फाहामसालियाव हान्थिनो गोनां जाबोदों।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here