• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • इउ पि पि एल दोलोआ खालि ट्राइबेलफोरनि थाखायल’ सानो : हाग्रामा महिलारि

September 3, 2020

इउ पि पि एल दोलोआ खालि ट्राइबेलफोरनि थाखायल’ सानो : हाग्रामा महिलारि

बासुगाव, 3 सेप्तेम्बर: "एबसु आरो इउ पि पि एलआ मोनसेयानो। गरसे खावरिनिनो फारनै मोखां। बिथांमोनहा खालि ट्राइबेलनि थाखायल' सानो। एबसुनिफ्रायनो इउ पि पि एलनि जोनोम। इउ पि पि एल दोलोआ गोहोआव फैयोब्ला अनाबर' राइजो-राजाफोरा मा जागोन बेखौ बुजिनो सेस्था खालाम।" बे बिबुंथिया जाबाय बि टि सिनि बारग' गाहाय माव'फुं सोद्रोमा एबा बि पि एफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिनि। थांनाय 2 सेप्तेमबरखालि सालाकाटि ब्लक बि पि एफनि बान्जायनायाव देरहासार बसुमतारिखौ देरहासार खालामनो खुंजानाय मेलआव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बे बिबुंथिखौ होयो महिलारिआ।

Hagrama Mohilary Speech

बिथाङा बुङोदि, 2003 माइथायनिफ्राय बि टि सिआव राइजो जाबोनाय गासै थाखोनि सुबुंफोरनो हानि पात्ता होनाय जागोन। अदेबानि बावैसो सिगां मोन 40 मासिआव देरहासार जागोन होन्नानै दाबिदोंमोनब्लाबो सालाकाटिआव खुंजानाय दोलोनि मेलआव महिलारिआ मोन 30 मासिआव बि पि एफ दोलोआ देरहासारगोन होन्नानै बुंफिनो। नख'रनि जोथोनगिरि एबा सिबिजाथाव सुबुंफोरखौ दोलोनि साफ्रोमखौबो मान होनांगौ होन्नानै हांख्रायनायजों लोगोसे फैगौ 4 सेप्तेम्बरखालि सालाकाटि बियाबनि बैफोरबादि मानिजाथाव सुबुंफोरखौ लानानै गोसोनि खोथा-बाथ्रा सावरायलायगोन होन्नानै मख'यो बि पि एफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिआ। 12 नं सालाकाटि बियाबनि बि पि एफनि बिजाथि देरहासार बसुमतारिआ बिबुंथि लाखिनानै गावनि देरहासारनाया रोखा होन्नानै दाबियो।

बिथाङा बुंनाय बादिब्ला, इउ पि पि एलनि बारग' बिजाथि हितेश मोसाहारिनि रुंसारिनि उनाव राजखान्थि आयदानि सायाव गियान गैयै आरो गेबें असमीया आरो बर' राव रायनो रोडै लाइमोन बिजाथिआ बिसायख'थिआव जेन्नायनि उनाव जिउआनो जेंना गोनांसो जागोन होन्नानै मख'यो। दोलोनि साफ्रोमबो बिबानगिरि, सोद्रोमा आरो गाहाम अन्सायगिरिफोरखौ बियाबनि सिङाव थानाय गामि-गामि हाबनानै राइजो-राजाजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो थाखाय दोलोनि मावथिफोरखौ बोसोन होयो देरहासार बसुमतारिआ। बे हाबाफारियाव बि एस इउ, बि पि एफ आइजो गांखं, आर एम सिनि गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोराबो बाहागो लायो।

Share with your friends!

Related Posts

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here