• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • इउ पि पि एल दोलोआ खालि ट्राइबेलफोरनि थाखायल’ सानो : हाग्रामा महिलारि

September 3, 2020

इउ पि पि एल दोलोआ खालि ट्राइबेलफोरनि थाखायल’ सानो : हाग्रामा महिलारि

बासुगाव, 3 सेप्तेम्बर: "एबसु आरो इउ पि पि एलआ मोनसेयानो। गरसे खावरिनिनो फारनै मोखां। बिथांमोनहा खालि ट्राइबेलनि थाखायल' सानो। एबसुनिफ्रायनो इउ पि पि एलनि जोनोम। इउ पि पि एल दोलोआ गोहोआव फैयोब्ला अनाबर' राइजो-राजाफोरा मा जागोन बेखौ बुजिनो सेस्था खालाम।" बे बिबुंथिया जाबाय बि टि सिनि बारग' गाहाय माव'फुं सोद्रोमा एबा बि पि एफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिनि। थांनाय 2 सेप्तेमबरखालि सालाकाटि ब्लक बि पि एफनि बान्जायनायाव देरहासार बसुमतारिखौ देरहासार खालामनो खुंजानाय मेलआव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बे बिबुंथिखौ होयो महिलारिआ।

Hagrama Mohilary Speech

बिथाङा बुङोदि, 2003 माइथायनिफ्राय बि टि सिआव राइजो जाबोनाय गासै थाखोनि सुबुंफोरनो हानि पात्ता होनाय जागोन। अदेबानि बावैसो सिगां मोन 40 मासिआव देरहासार जागोन होन्नानै दाबिदोंमोनब्लाबो सालाकाटिआव खुंजानाय दोलोनि मेलआव महिलारिआ मोन 30 मासिआव बि पि एफ दोलोआ देरहासारगोन होन्नानै बुंफिनो। नख'रनि जोथोनगिरि एबा सिबिजाथाव सुबुंफोरखौ दोलोनि साफ्रोमखौबो मान होनांगौ होन्नानै हांख्रायनायजों लोगोसे फैगौ 4 सेप्तेम्बरखालि सालाकाटि बियाबनि बैफोरबादि मानिजाथाव सुबुंफोरखौ लानानै गोसोनि खोथा-बाथ्रा सावरायलायगोन होन्नानै मख'यो बि पि एफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिआ। 12 नं सालाकाटि बियाबनि बि पि एफनि बिजाथि देरहासार बसुमतारिआ बिबुंथि लाखिनानै गावनि देरहासारनाया रोखा होन्नानै दाबियो।

बिथाङा बुंनाय बादिब्ला, इउ पि पि एलनि बारग' बिजाथि हितेश मोसाहारिनि रुंसारिनि उनाव राजखान्थि आयदानि सायाव गियान गैयै आरो गेबें असमीया आरो बर' राव रायनो रोडै लाइमोन बिजाथिआ बिसायख'थिआव जेन्नायनि उनाव जिउआनो जेंना गोनांसो जागोन होन्नानै मख'यो। दोलोनि साफ्रोमबो बिबानगिरि, सोद्रोमा आरो गाहाम अन्सायगिरिफोरखौ बियाबनि सिङाव थानाय गामि-गामि हाबनानै राइजो-राजाजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो थाखाय दोलोनि मावथिफोरखौ बोसोन होयो देरहासार बसुमतारिआ। बे हाबाफारियाव बि एस इउ, बि पि एफ आइजो गांखं, आर एम सिनि गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोराबो बाहागो लायो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here