Bodosa Newspaper

April 24, 2024

इउपिपिएल सरकार फैयोब्ला बोसोरफ्रोमबो 1 लाख लाइमोनफोरखौ खामानियाव थिसनगोनः प्रमद

भबानिपुर, 10नभेम्बर: बिटिसिआव बिसायख’थिखौ मिरु खालामनानै दासान्दि दोलो आफादफोरनि फोसावदिंनायजों ओन्सोलनि थासारिया दुंहावसिन जानो हमदों। बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि बिसायख’थि फोसावदिंनाया मैखोमै जुजिलाइनायखौबो नुनो मोन्दों। थांनाय 7 नभेम्बराव बिपिएफ दोलोआ साउदरबिथायाव मोनसे गेदेर सुबुं गौमा खुंनायनि गेजेरावनो सानसेल’ सान बारलांनायनि उनाव समबाखालि सालबारि फरायसालिमानि गेलेग्रा फोथाराव इउपिपिएल दोलोआ गुबुन मोनसे गेदेर सुबुं गौमा खुंनानै हान्जानि गोख्रों गोहोखौ दिन्थिफुंदों। इउपिपिएलनि बान्जायनायाव खुंनाय बे मेलआव खमैबो 15 रोजानि बांसिन बाहागो लाफैनाय मिरु इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर’आ गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों हाग्रामा दैदेन्नाय बिपिएफ दोलोखौ गोख्रों रावजों सावरायो। बे सुबुं गौमानि मेलआवनो प्रमद बर’आ सोलायनायनि गोनांथियाव इउपिपिएल दोलोनि सरकार होन्नानै स्ल’गान होना बुङोदि, थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिनि दैदेन्नाय बिटिसिआव थाबोनाय मोनसेबो हारि-हारिसायानो गोजोन्नाय गैया।

Promod Boro, President UPPL

मानोना हाग्रामा महिलारि आरो बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा हारि जौगानायनि मुङाव फैनाय मुलाम्फायारि सरकारि धोनफोरखौ लुथिनाय, जाख्ल’नायनि थाखायनो दिनैसिम मोनसेबो हारि-हारिसायानो जौगाखाङाखै। हाग्रामा महिलारिया मडेल बिटिसि दाफुंनायनि बाथ्रा बुंदोंमोनब्लाबो नाथाय हाग्रामानि मडेल बिटिसिआव गोबां हिंसायारि, बुथारनाय, गेनाखान्थि, गोरिबफोरनि धोन लुथिनाय बेफोरखौसो नुनो मोन्दों। बेनिखायनो बे खेबाव बिटिआरनि राइजो-राजाफोरा भट होनायनि फारसे सांग्रां जाबाय आरो इउपिपिएल दोलोखौ सरकाराव लाबोनो थियारि जादों।

इउपिपिएल दोलोआ सरकाराव थानो हायोब्ला हाग्रामानि बिटिसि खुंथाय बायदि गेनाखान्थि खालामा होन्नानै बाथ्रा होयो। इउपिपिएलनि दैदेन्नाय बिटिआरआव थागोन मोनफ्रोमबो हारि-हारिसानि गेजेराव गोजोन थासारि, रैखाथि आरो जौगानाय। बे बाथ्राखौ गोनांथार होनानै साफ्रोमबो हारि-हारिसानि राइजो-राजाफोरा गोदान सोलायनायनि लुबैनायखौ फोरमायदों । बिपिएफनि हेंथायै गोख्रों बाथ्रा बुंथिनानै प्रमद बर’नि बायदिब्ला हाग्रामा महिलारिआ इउपिपिएल सरकार फैयोब्ला राइजो-राजाफोरा गुबुन गुबुन मोन्थायखौ खोमानांगोन। 17 बोसोर सम खुंथायाव हानि पाट्टा होनो हायै बिपिएफआ मोनफ्रोमबो हारि-हारिसानि मोन्थायनि बाथ्राखौ बुंनो लाजिनांगौमोन । गोरिबनि मुलाम्फायारि बिथांखिनि धोनखौ जाख्ल’ग्रा बिपिएफखौ बे खेबाव बोखारनानै 6 दाननि गेजेरावनो इउपिपिएल दोलोनि दैदेन्नाय सरकारा हानि मोन्थाय होनायजों लोगोसे बोसोरफ्रोमबो 1 लाख लाइमोनफोरखौ खामानियाव थिसन्नाय जागोन होन्नानै बाथ्रा होयो।

Share with your friends!

Leave a Comment