• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • इउपिपिएल दोलोआ गोबां मासि देरहानानै सरकार दागोनः प्रमद बर’

October 29, 2020

इउपिपिएल दोलोआ गोबां मासि देरहानानै सरकार दागोनः प्रमद बर’

कक्राझार, 29 अक्ट'बर: इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'आ बुधबारखालि खौरांगिरिफोरजों जानाय मोनसे मोगा-मोगियाव बुङोदि, फैगौ बिटिआर बिसायख'थियाव दोलोआ गोबांथार मासियाव देरहानानै खुंथाय सामलायनो हागोन। इउपिपिएल दोलोआ दासान्दि बिटिआर बिसायख'थियाव बादायनो थाखाय थियारि जानानै बिसायख'थि अक्टफारि फोसावनायखौल' नेनानै दङ। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथाङा बुङोदि, बिपिएफ दोलोआ थांनाय 17 बोसोर खुंथाय सामलायनानै राइजो-राजाफोरनि जौगालु हाबा आरो अन्सायारि हाबा मावनायाव फैमाल जादों होन्नानै गोख्रों अजद होयो आरो दासान्दि बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि, आसामनि मन्थ्रि चन्दन ब्रह्म आरो बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिनि गेजेराव दैदेनगिरि सेलायनायनि गुसु दावहा सोलिगासिनो दङ आरो बेनो दोलोनि फारसे ख'हा लाबोगासिनो होन्नानैबो बिथाङा बुङो। बेफोर जाहोननि थाखायनो बुधबारखालि चिरां जिल्लानि चिदली ओन्सोलाव बिपिएफनि आगु एमसिएलए आरो दोलोनि दैदेनगिरि लबेन बसुमतारिजों लोगोसे जौसेनि बांसिन सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोआव हाबफैयो आरो बेनो इउपिपिएल दोलोखौ गोख्रों खालामनानै बिपिएफनि ख'हा लाबोनायाव मदत होयो।

UPPL President Pramod Boro

बेराफारसे बिटिआर ओन्सोलनि दाब-दाब बियाबफोराव इउपिपिएलआ सोलायनायनि लामा हान्थिनाय बादिनो कक्राझार जिल्लानि बनरगाव बियाबनि सिङाव थानाय आथियाबारि प्राइमारि इउपिपिएलनि बान्जायनायाव अन्थायबिल जानानै ताकतारा-बनरगाव-कक्राझार लामा जानानै सोलायनायनि मोनसे लामा हान्जा सुरनाय हाबाफारि खुङो। बे हान्जा सुरनायाव बाहागो लानानै बनरगाव बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि रबिराम ब्रह्मआ बिटिआरआव सोलायनांगौनि थागिदायाव राइजोराजाफोरनि गोबां भट मोन्नानै जोबथा मिनिनायखौ गावनो लानो हागोन होन्नानै मिजिंथिनाय फोरमायो। बिथाङा बुंबावोदि, इउपिपिएल दोलोआ फैगौ बिसायख'थियाव गोबांथार मासियाव देरहानानै बिटिआर खुंथाय सामलायनो हागोन होन्नानै मिजिंथिनाय फोरमायो। बेराफारसे बाउखुंग्रि बियाबयावबो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय सोलायनायनि लामा हान्थिनाय हान्जा सुरनाय हाबाफारि खुङो। बे हान्जा सुरनायाव दोलोनिफ्राय बिजाथि गसंनाय प्रतिभा ब्रह्मआ बाहागो लानानै रेलीयाव बाहागो लानाय साफ्रोमबो दोलोनि मावथि आरो अन्सायगिरिफोरनि सिगाङाव ओन्सोलनि फारफ्रोम बिथिंनि जौगाखांनाय हाबा मावलांगोन होन्नानै खोथा होयो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here