• Home
  • /
  • BTAD
  • /
  • आसाम सरकारनि बिथोन बादियै कक्राझार सहरनि गासै गलाफोरा 2.00 रिंगानिफ्राय बन्द जाजोबदों

May 5, 2021

आसाम सरकारनि बिथोन बादियै कक्राझार सहरनि गासै गलाफोरा 2.00 रिंगानिफ्राय बन्द जाजोबदों

कक्राझार, 5 मेः राइजोनाङै करना भाइरासनि नैथि दोहौनि साग्लोबनाया गोख्रोङै गोसारगासिनो थानाय आरो आसामाव गोदानै सुबुंफोरनि देहायाव करना सन्देरनाया बांसिनगासिनो थानायखौ मिरू खालामनानै आसाम सरकारा फोसावनाय बिथोन बायदियै राइजोनि गुबुन जिल्लाफोरजों लोगोसे कक्राझार सहर आवबो बेलासि 2.00 रिंगा जानाय लोगो लोगो गासै गलाफोरखौ बन्द खालामनाय नुनो मोनदों।


मखनाय जायोदि आसाम सरकारआ राइज्योयाव किभड-19 साग्लोबनायखौ होबथानाय एबा दबथायनायनि नोजोरजों थांनाय सानखालि मोनसे गोदानै एस अ पि गाइडलाइन फोसावफिनबावदों। बे गाइडलाइन बादियै  दिनैनिफ्राय रइज्यो नाङै गासै हाथाइसालि, बाजार आरो गलाफोरा बेलासि 2.00 रिंगानिफ्राय बन्द जायो। लोगोसे सिगाङाव फोसावनाय कार्पिउ आइननि समखौबो आवगायनानै मोनाबिलि 6.00 रिंगानिफ्राय खालामनाय जायो।

Kokrajhar Town


बेनि सिगां राइज्यो सरकारआ आसामाव बेलासि 6.00 रिंगानिफ्राय गासै हाथाइसालि, बाजार, गलाफोरखौ बन्द खालामनो आरो मोनबिलि 8.00रिंगानिफ्राय कार्पिउ आइन जाबसिन्दोंमोन। नाथाय राइज्योयाव करनानि थासारिया गाज्रिसिन महर लानायलाय सरकारआ बेलासि 2.00 रिंगनिफ्रायनो गासै गलाफोरखौ बन्द खालामनो बिथोन होयो आरो मोनाबिलि 6.00 रिंगानिफ्राय राइज्यो नाङै कार्पिउ आइन फोसायो।

Share with your friends!

Related Posts

बि पि एफनि गेदेर खहाः सानै बि पि एफनि एम सि एल एफोरा इउ पि पि एलआव गोरोबफैबाय

बि पि एफनि गेदेर खहाः सानै बि पि एफनि एम सि एल एफोरा इउ पि पि एलआव गोरोबफैबाय

बिटिआर खुंथायाव सा 6 एमसिएलएफोरा गोदान मावफुं सोद्रोमा महरै समायखिरा लाबावबाय

बिटिआर खुंथायाव सा 6 एमसिएलएफोरा गोदान मावफुं सोद्रोमा महरै समायखिरा लाबावबाय

कक्राझार तेङपारानि नन्दिता बसुमतारिआ मिस नर्थ-इस्ट इन्डिया इन्टारनेसनेल ग्लबेल 2021 आव देरहादों

कक्राझार तेङपारानि नन्दिता बसुमतारिआ मिस नर्थ-इस्ट इन्डिया इन्टारनेसनेल ग्लबेल 2021 आव देरहादों

बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर’आ लामायाव कमला फानग्रा आइजोफोरनो गार्डेन साथा ओन्थोब रान्नानै होदों

बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर’आ लामायाव कमला फानग्रा आइजोफोरनो गार्डेन साथा ओन्थोब रान्नानै होदों

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here