• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • आसाम सरकारनि बिथोन बादियै कक्राझार सहरनि गासै गलाफोरा 2.00 रिंगानिफ्राय बन्द जाजोबदों

May 5, 2021

आसाम सरकारनि बिथोन बादियै कक्राझार सहरनि गासै गलाफोरा 2.00 रिंगानिफ्राय बन्द जाजोबदों

कक्राझार, 5 मेः राइजोनाङै करना भाइरासनि नैथि दोहौनि साग्लोबनाया गोख्रोङै गोसारगासिनो थानाय आरो आसामाव गोदानै सुबुंफोरनि देहायाव करना सन्देरनाया बांसिनगासिनो थानायखौ मिरू खालामनानै आसाम सरकारा फोसावनाय बिथोन बायदियै राइजोनि गुबुन जिल्लाफोरजों लोगोसे कक्राझार सहर आवबो बेलासि 2.00 रिंगा जानाय लोगो लोगो गासै गलाफोरखौ बन्द खालामनाय नुनो मोनदों।


मखनाय जायोदि आसाम सरकारआ राइज्योयाव किभड-19 साग्लोबनायखौ होबथानाय एबा दबथायनायनि नोजोरजों थांनाय सानखालि मोनसे गोदानै एस अ पि गाइडलाइन फोसावफिनबावदों। बे गाइडलाइन बादियै  दिनैनिफ्राय रइज्यो नाङै गासै हाथाइसालि, बाजार आरो गलाफोरा बेलासि 2.00 रिंगानिफ्राय बन्द जायो। लोगोसे सिगाङाव फोसावनाय कार्पिउ आइननि समखौबो आवगायनानै मोनाबिलि 6.00 रिंगानिफ्राय खालामनाय जायो।

Kokrajhar Town


बेनि सिगां राइज्यो सरकारआ आसामाव बेलासि 6.00 रिंगानिफ्राय गासै हाथाइसालि, बाजार, गलाफोरखौ बन्द खालामनो आरो मोनबिलि 8.00रिंगानिफ्राय कार्पिउ आइन जाबसिन्दोंमोन। नाथाय राइज्योयाव करनानि थासारिया गाज्रिसिन महर लानायलाय सरकारआ बेलासि 2.00 रिंगनिफ्रायनो गासै गलाफोरखौ बन्द खालामनो बिथोन होयो आरो मोनाबिलि 6.00 रिंगानिफ्राय राइज्यो नाङै कार्पिउ आइन फोसायो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here