• Home
  • /
  • Regional
  • /
  • आसाम पुलिसआव कभिड-19 नि पजिटिभ मोन्नाय केसआ 3 रोजानिबो बांसिन जाबाय

August 22, 2020

आसाम पुलिसआव कभिड-19 नि पजिटिभ मोन्नाय केसआ 3 रोजानिबो बांसिन जाबाय

गुवाहाटी, 21 आगस्ट: दासिम गासै सा 3,188 आसाम पुलिसफोरनि देहायाव कभिड-19 पुजिटिभ केसखौ मोन्नो हादों । बे बाथ्राखौ रोखायै फोरमायदों आसाम पुलिसनि आइन आब्रुथि बिफाननि उफ्रा पुलिस सामलायगिरि जिपि सिंआ।

टुइटारनि गेजेरजों जिपि सिंआ मिथिहोनाय बायदिब्ला दासिम आसाम पुलिसनि गासै पजिटिभ मोन्नो हानाय जवानफोरनि गेजेराव सा 2,436 पुलिसफोरा फाहामथायनि गेजेरजों मोजां हालोदयाव फैफिन्नो हाबाय। फारसेथिं कभिडनि हेथायै जुजिनानै फाहामथाय लानायाव जिउ ख'हा जानाय पुलिस जवानफोरनि अनजिमाया गासै सा 9 जाहैबाय होन्नानै पुलिस बिबानगिरिया मिथिहोदों।

राइज्योयाव सुबुंफोरखौ नोजोर लाखिनायनि आरो थासारिखौ नोजोर लाखिनायनि थांखिजों थिसनजानाय आसाम पुलिसनि माखासे जवानफोरा भाइरासजों सन्देरजानानै फाहामथाय लानायाव जिउ ख'हा जानायखौ पुलिस बिबानगिरिया दुखु मोन्नाय फोरमायबावदों।

बृहस्पतिबारखालि कभिङ-19 जो जुजिनानै फाहामथाय लानायाव जिउ ख'हा जानाय हेड कनस्टेबोल बसन्त गगैनि जोबथा मान बाउनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै जिपि सिंआ बेफोर गोनां आयदाफोरनि सायाव मिथिहोदों। बे दुखु फोरमायनाय हाबाफारियाव सराइदेव पुलिसनि मोनफ्रोमबो थाखोनि पुलिस बिबानगिरिफोरा बाहागो लायो।

फारसेथिं बृहस्पतिबारखालि आसामआव सा 8 सुबुंफोरा कभिड-19 जों फाहामथाय लानायाव जिउ ख'हा जानानै राइज्योयाव दासिम सा 221 सुबुंफोरा जिउ ख'हा जाबाय। जिउ ख'हा जानाय सुबुंफोरनि मुङा फारियै कामरुपनि मिरा बेगम (70), सइपुउद्दिन आहमेद (48), बरपेटानि मुक्तार हुसेन (49), डिब्रुगड़नि चक्रधर गगै (48), साव तार्सा नापुं (60) करिमगन्जनि सुक्ल दत्त (60), कार्बि आलंनि दर्सि तेरां (45) आरो धुबुरीनि दिपक कुमार (46) होन्नानै मिथिनाय जादों।

 देहा बिफाननि मन्थ्रि हिमन्त बिस्व शर्माया टुइटारनि गेजेरजों फाहामथायनि समाव जिउ ख'हा जानाय बिसोर सुबुंफोरनि नखरनिसिम गोथौ दुखु मोन्नाय फोरमायदों।
Share with your friends!

Related Posts

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

11 मेनिफ्राय मेट्रिक आन्जादखौ खुंनो फोसावबाय

11 मेनिफ्राय मेट्रिक आन्जादखौ खुंनो फोसावबाय

तिवा गावखुंथाय गौथमनि गाहाय मावफुंगिरि महरै जिबन चन्द्र कुवँरआ समायखिरा लाबाय

तिवा गावखुंथाय गौथमनि गाहाय मावफुंगिरि महरै जिबन चन्द्र कुवँरआ समायखिरा लाबाय

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here