• Home
  • /
  • Regional
  • /
  • आसाम पुलिसआव कभिड-19 नि पजिटिभ मोन्नाय केसआ 3 रोजानिबो बांसिन जाबाय

August 22, 2020

आसाम पुलिसआव कभिड-19 नि पजिटिभ मोन्नाय केसआ 3 रोजानिबो बांसिन जाबाय

गुवाहाटी, 21 आगस्ट: दासिम गासै सा 3,188 आसाम पुलिसफोरनि देहायाव कभिड-19 पुजिटिभ केसखौ मोन्नो हादों । बे बाथ्राखौ रोखायै फोरमायदों आसाम पुलिसनि आइन आब्रुथि बिफाननि उफ्रा पुलिस सामलायगिरि जिपि सिंआ।

टुइटारनि गेजेरजों जिपि सिंआ मिथिहोनाय बायदिब्ला दासिम आसाम पुलिसनि गासै पजिटिभ मोन्नो हानाय जवानफोरनि गेजेराव सा 2,436 पुलिसफोरा फाहामथायनि गेजेरजों मोजां हालोदयाव फैफिन्नो हाबाय। फारसेथिं कभिडनि हेथायै जुजिनानै फाहामथाय लानायाव जिउ ख'हा जानाय पुलिस जवानफोरनि अनजिमाया गासै सा 9 जाहैबाय होन्नानै पुलिस बिबानगिरिया मिथिहोदों।

राइज्योयाव सुबुंफोरखौ नोजोर लाखिनायनि आरो थासारिखौ नोजोर लाखिनायनि थांखिजों थिसनजानाय आसाम पुलिसनि माखासे जवानफोरा भाइरासजों सन्देरजानानै फाहामथाय लानायाव जिउ ख'हा जानायखौ पुलिस बिबानगिरिया दुखु मोन्नाय फोरमायबावदों।

बृहस्पतिबारखालि कभिङ-19 जो जुजिनानै फाहामथाय लानायाव जिउ ख'हा जानाय हेड कनस्टेबोल बसन्त गगैनि जोबथा मान बाउनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै जिपि सिंआ बेफोर गोनां आयदाफोरनि सायाव मिथिहोदों। बे दुखु फोरमायनाय हाबाफारियाव सराइदेव पुलिसनि मोनफ्रोमबो थाखोनि पुलिस बिबानगिरिफोरा बाहागो लायो।

फारसेथिं बृहस्पतिबारखालि आसामआव सा 8 सुबुंफोरा कभिड-19 जों फाहामथाय लानायाव जिउ ख'हा जानानै राइज्योयाव दासिम सा 221 सुबुंफोरा जिउ ख'हा जाबाय। जिउ ख'हा जानाय सुबुंफोरनि मुङा फारियै कामरुपनि मिरा बेगम (70), सइपुउद्दिन आहमेद (48), बरपेटानि मुक्तार हुसेन (49), डिब्रुगड़नि चक्रधर गगै (48), साव तार्सा नापुं (60) करिमगन्जनि सुक्ल दत्त (60), कार्बि आलंनि दर्सि तेरां (45) आरो धुबुरीनि दिपक कुमार (46) होन्नानै मिथिनाय जादों।

 देहा बिफाननि मन्थ्रि हिमन्त बिस्व शर्माया टुइटारनि गेजेरजों फाहामथायनि समाव जिउ ख'हा जानाय बिसोर सुबुंफोरनि नखरनिसिम गोथौ दुखु मोन्नाय फोरमायदों।
Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here