• Home
  • /
  • Regional
  • /
  • आसामनि मोन 70 आफाद गौथुमफोरा गोदान राजखान्थि हान्जा दानायाव आसु आरो ए जे वाइ सि पिखौ मदद होनो थियारि

September 10, 2020

आसामनि मोन 70 आफाद गौथुमफोरा गोदान राजखान्थि हान्जा दानायाव आसु आरो ए जे वाइ सि पिखौ मदद होनो थियारि

गुवाहाटी, 10 सेप्तेम्बर: फैगौ बोसोर 2021 आव खुंजानो गोनां आसाम आइन-आफाद बिसायख'थिनि सिगां सिगां मोनसे गोदान ओन्सोलारि राजखान्थि हान्जा जोनोम जानायनि लामायाव। फैगौ बिसायख'थियाव सोलिफु राइज्यो सरकार दैदेनगासिनो थानाय बिजेपि-एजिपि हान्जाखौ खुंथायनि गोहोनिफ्राय बोख्लायनो थाखाय साखा-फारा जादों राइज्योनि दुलाराय आसाम फरायसा आफाद एबा आसुजों लोगोसे राइज्योनि माखासे फरायसा आफाद आरो गौथुमफोरा ।

 बे समाव गोदान राजखान्थि दानो थांनायाव आसामनि मोन 70 आफाद गौथुमफोरा दुलाराय आसाम फरायसा आफाद आरो आसाम जातियताबादी युब सात्र परिषदखौ मदद खालामनो थाखाय साखा-फारा जादों । बुधबारखालि मरान सात्र परिषदनि दैदेनगिरि नब मरानआ आसु आरो ए जे वाइ सि पिनो मोनसे लाइजाम दैथायहरदों ।

 कृषक मुक्ति संग्राम सिमिटि, ताइ-आहम फरायसा आफाद, मरान फरायसा आफादजों लोगोसे गासै मोन 70 आफाद गौथुमफोरनि थान्दैफोरा सागान होनाय बे लाइजामनि गेजेरजों फैगौ बोसोराव खुंजानो गोनां बिसायख'थियाव बिजेपि, कंग्रेस, ए आइ इउ डि एफ बायदि राजखान्थि हान्जानि हेंथायै जुजिनो थाखाय गोदानै दानो थांखि लानाय राजखान्थि हान्जाखौ मदद खालामनो सिगांनायखौ आसु आरो ए जे वाइ सि पिनिसिम फोरमायथिहरदों।

मख'नाय जायोदि, आसु आरो ए जे वाइ सि पिआ फैगौ 1 सप्ताहनि गेजेराव राइज्योआव मोनसे गोदान राजखान्थि हान्जा जोनोम मोनगोन होन्नानै फोसावथि होदोंमोन। आसुनि आफादगिरि दिपांक कुमार नाथआ बे आयदानि बागै फोसावथि होदों । 

बबेखानि आसु आरो ए जे वाइ सि पिआ गोदान राजखान्थि हान्जा दाफुंनायनि थाखाय सा 18 सोद्रोमानि मोनसे आसाम एडभाइजरी कमिटिखौबो दानानै लाबाय। बावैसो सानफोर सिगां आसु आरो एजेवाइसिपिनि दैदेन्नायाव दाजानो गोनां गोदान राजखान्थि हान्जानिफ्राय फैगौ बिधान सभा बिसायख 'थियाव 100 बियाबफोराव बिजाथि फसंगोन होन्नानैबो फोसावखांबाय। 126 बियाबनि आसाम बिधान सभा बिसायख 'थिआ फैगौ बोसोर 2021 नि मार्च-एप्रिल दानआव खुंजानो गोनां।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here