• Home
  • /
  • Business
  • /
  • आसामआव गिथावनासिन महर लानो हागौ कभिड-19 नि सन्देरनाया

November 24, 2020

आसामआव गिथावनासिन महर लानो हागौ कभिड-19 नि सन्देरनाया

गुवाहाटी, 24 नभेम्बरः थांनाय सप्ताहनिफ्राय भारत हादतआव गिख्रंथाव कभिड-19 नि गोसारनाया आरोबाव बारायनो हमनायखौ नोजोर होनानै दासान्दि हादतनि माखासे राइज्यो आरो सहरफोराव फिन लकडाउन फोसावनाय जादों। हादतनि गेजेराव कभिडनि बांसिन्नो हमनायखौ नोजोर होनानै मिरु सरकारा मैया मोनसे गोनां जथुमनायनि उनाव 23 नभेम्बरखालि जौसिन बिजिरसालिआ आसाम सरकारनिफ्राय राइज्योयाव कभिडनि बारायफिन्नो हमनायनि सायाव मोनसे गोनांथार खेंफोरथि होनो बिथोन होदों। मिथिनाय बायदिब्ला जौसिन बिजिरसालिआ समबारखालि दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र आरो आसामखौ कभिडनिफ्राय उदां खालामनायनि थाखाय सरकारा मा बायदि राहा लादों बेनि सोमोन्दोयाव खेंफोरथिखौ गथायनो थाखाय बिथोन होयो।

Covid 19 Assam

बिजिरगिरि अशक भुषननि बिजिरनायाव बेफोर राइज्योनि कभिडनि सायाव राहा लानाय आरो बे भाइरासखौ होबथानायनि फारसे गोजोन्थाव नङा होन्नानै फोरमायदों। मख'नो गोनांदि, फैगौ सान्नैनि गेजेराव गोजौयाव मख'नाय राइज्योफोरा कभिडनि सायाव राहा लानाय हाबाफारिनि खेंफोरथिखौ गथायनांगोन। डिसेम्बर दानसिम जुदि बेफोर राइज्योफोरा जरखा राहा लायाब्ला अब्ला कभिडनि गोसारनाय थासारिया आरोबाव गिथावनासिन जानो हागौ होन्नानै सांग्रांथि होदों। आसामआव करनाजों सन्देरजानाय सुबुंफोरनि अन्जिमाया दासिम सा 2,11,513 सिम जाहैदों। फारसेथिं कभिडनि हेंथायै फाहामथाय लानायनि गेजेरजों बांसिन सुबुंफोरानो मोजां हालोदआव फैफिन्नो हादोंब्लाबो नाथाय दासिम सा 3,142 सुबुंफोरा राइज्योनि गुबुन गुबुन देहाफाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं। आसामआव कभिडजों सन्देरजानानै जिउ गोमानाय सुबुंनि अन्जिमायाबो सा 974 सिम जाहैबाय।

Share with your friends!

Related Posts

नारें लेबुनि बागान खालामदोंब्लाबो जेबो मुलाम्फा जानाय मोनाखै।

नारें लेबुनि बागान खालामदोंब्लाबो जेबो मुलाम्फा जानाय मोनाखै।

65 बोसोरनि बैसोनि लम्पद सुबुंआ उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदों

65 बोसोरनि बैसोनि लम्पद सुबुंआ उन्दै बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदों

बक्सार लाभलिना बरगहाइआ क्वार्टार फाइनालाव सौहैबाय

बक्सार लाभलिना बरगहाइआ क्वार्टार फाइनालाव सौहैबाय

गसाइगावआव आयेन बेरेखायै लाबोनाय गासै मा 9 मोसौफोरखौ बोखांदों

गसाइगावआव आयेन बेरेखायै लाबोनाय गासै मा 9 मोसौफोरखौ बोखांदों

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here