• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • आलादा बड’लेन्ड राइज्यो दाबिनायनि थांखिजों गोदान बर’ आफादनि जोनोम

October 16, 2020

आलादा बड’लेन्ड राइज्यो दाबिनायनि थांखिजों गोदान बर’ आफादनि जोनोम

कक्राझार, 16 अक्टबरः थांनाय 27 जानुवारी, 2020 अक्टखालि एबसु, इउ बि पि अ', एन डि एफ बिनि मोनब्रै हान्जा, आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि गेजेराव जानानै थांनाय बि टि आर गोरोबथाखौ गनायनानै लानो हायै मोनसे समनि बर' हारिनि सोमावसारनायखौ दैदेन्नाय एबसुनि बारग' आफादगिरि आरो बारग' एमपि सान्सुमा खुंगुर बसोमुतियारिआ गावनि आलादा बड'लेन्ड राइज्यो सोरजिनायनि सिमांनिफ्राय दासिमबो दोरोदाखै। बारग' एमपि बैसोमुतियारिआ बि टि आर गोरोबथाया बर' हारिनि गासै जेंनाफोरखौ बोस्रांनायनि थाखाय थोजासे नङैनि मोन्दांथि लानानै फैगौ सनफोराव आलादा बड'लेन्ड सोमावसारनायखौ सिगां फार्से लांबाय थानायनि नोजोरजों आलादा बड'लेन्ड राइज्यो दाबि खालामनायनि थाखाय मोनसे गोदान आफाद जोनोम होदों।

Sansuma Kungur Bwiswmuthiaryौ

बृहस्पतिबारखालि सान्सुमा खुंगुर बैसोमुतियारिनि दैदेन्नायाव कक्राझाराव एबसुनि बारग' दैदेनगिरिफोर, मावथिफोर आरो सिभिल ससाइटिनि मोनसे जर'खा मेल खुंनायनि गेजेरजों ‘अल इन्डिया बर' पिफुल्स नेसनेल लीग फर बड'लेन्ड स्टेटहुड’ मुंनि मोनसे आफाद दानाय जायो आरो बे आफादया आलादा बड'लेन्ड राइज्यो दाफुंनायनि थाखाय गनतान्त्रिक महरै सोमावसारलांनो थांखि लानाय जादों। गोदानै दाफुंजानाय बे आफादनि आफादगिरि महरै सान्सुमा खुंगुर बैसोमुतियारि आरो गाहाय नेहाथारि महरै जेब्राराम मुसाहारिखौ सायख'नानै सा 11 सोद्रोमानि माव'फुं आफादखौ दानानै लानाय जायो। गोदानै दाजानाय बे आफादआव गजेन हाजवारि, सुक्रचार्य मुसाहारि, ङ० फुकन चन्द्र बर'मोनखौ लेङाइ आफादगिरि, नित्यानन्द बसुमतारि ब्रह्मखौ फोनांजाब नेहाथारि आरो दावराव देख्रेब नार्जारिखौ गाहाय लिंथुमगिरि महरै थिसन्नाय जायो। आफाद दाखांनायनि उनाव बैसोमुतियारिआ खौरांगिरिफोरनि सिगाव आलादा बड'लेन्ड राइज्यो दाफुंनायाव सरकारखौ नारसिन्नो थाखाय बे आफादखौ दानाय जादों होन्नानै फोसावयो। बेजों लोगोसेनो आसाम सरकारआ राइज्योनि मोन 6 हारिनो एस टि होनो थांखि लानायखौ गोख्रों हेंथा होयो।

Share with your friends!

Related Posts

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

दुलाराइ बाथौ गौथुमनि आफादगिरि ड० लिलाधर ब्रह्मनि बान्द्रा आसारखौ दिनै खुंफुंबाय।

दुलाराइ बाथौ गौथुमनि आफादगिरि ड० लिलाधर ब्रह्मनि बान्द्रा आसारखौ दिनै खुंफुंबाय।

फैगौ 10 नबेम्बर खालाराव अदालगुरियाव करेन्द्र बसुमतारिनि सारादु खुंगोन ।

फैगौ 10 नबेम्बर खालाराव अदालगुरियाव करेन्द्र बसुमतारिनि सारादु खुंगोन ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here