• Home
  • /
  • Regional
  • /
  • आबादारिफोरनि दिहुन्थायखौ बांसिन खालामनो थाखाय राइज्यो सरकारआ गुबुन गुबुन हाबाफारि लादों: गिबि मन्थ्रि

October 18, 2020

आबादारिफोरनि दिहुन्थायखौ बांसिन खालामनो थाखाय राइज्यो सरकारआ गुबुन गुबुन हाबाफारि लादों: गिबि मन्थ्रि

दिसपुर, 18 अक्टबर: गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवालआ शनिबारखालि दरं जिल्लानि मंगलदैनि बामोनपारा-मनपुर फोथारआव राइज्यो सरकारआ मिरुयै खुंनाय काति गासा फालिनाय हाबाफारिआव बाहागो लाहैयो। दरं जिल्ला खंथायनि बान्जायनायाव खुंनाय बे हाबाफारिआव गिबि मन्थ्रिआ तुलसि बिफांनि सेराव आलारि बाथि फोजोंनायजों लोगोसे माइ फोथारावबो काति गासानि-बाथि फोजोङो । काति गासा फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै बामोनपारा-मनपुर फोथारआव  सा 1000 आइजोफोरा आलारि बाथि फोजोंनानै काति गासा सावनाय फोर्बो फालियो।

काति गासा फालिनाय हाबाफारिआव बाहागो लानाय राइजो-राजाफोरखौ थांखिनानै गिबि मन्थ्रिआ बुङोदि, असमीया हारिनि हारिमु, जिउ खुंनाय राहाखौ गोजोन खालामनायनि बिथिङाव काति गासाया गुबुन मोनसे बिहोमा होबोदों। असमीया आरिमु-हारिमुनि दुलाराय आबाद फोथारखौ बांसिन फोजौखांनायनि थाखाय राइज्यो सरकारआ गुबुन गुबुन हाबाफारि लाबोदों । काति गासानि थाखाय आबादारिफोरखौ आरो आसामनि थागिबिफोरनिसिम गाहाम हामब्लायथि जासिनानै गिबि मन्थ्रिआ बुङोदि, 2016 माइथायनिफ्रायनो आथिखालनि राइज्यो सरकारआ काति गासाखौ सरकारि महराव फालिबोदों। गिबि मन्थ्रिआ बुङोदि, आबादारिफोरनि दिहुन्थायखौ बांसिन खालामनायनि नोजोरजों आर्जिनायखौबो गोबांसिन खालामनायनि राहाखौ राइज्यो सरकारआ आजावना लानानै गुबुन गुबुन हाबाफारि लादों। 

Kartik Gasa, CM

फैगौ 2022 माइथायनि गेजेराव आबादारिफोरनि दिहुन्थायखौ 2 गुन बांहोनायनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ दासिम गोबां गोनां-गोनां राहाफोर लाबोदों। राइज्यो सरकारआबो आसामनि आबादारिफोरनि दिहुन्थायखौ बांसिन खालामनायनि थाखाय गोनोखो आदोबजों आबाद दिहुन्नायाव हेफाजाब मोन्नो हानायबादि गिबि मन्थ्रि दुलाराय गामियारि जौगाखां बिथांखिखौ जागायजेन्नानै आबादारि राइजो-राजाफोरनो ट्रेक्टरजों लोगोसे गुबुन गुबुन खाबुफोर होनायनि राहा लाबोदों। गिबि मन्थ्रिआ बुङोदि, मिरु सरकारआ आबाद खोन्दोनि सोलायनाय लाबोनो थाखाय ससेल हेल्थ कार्ड, फसल बीमा यजना, पिएम किसान निधी बायदि गुबुन गुबुन बिथांखिखौ आजावदों।

बिथाङा बुंबावोदि, गाहाय मन्थ्रीआ आत्म निर्भर भारत लुफुंनायनि थाखाय फोसावनाय हाबाफारिखौ बोजबनानै राइज्यो सरकारआबो आत्म निर्भर आसाम खालामनायनि थांखिजों गुबुन गुबुन बिथांखि आरो हाबाफारिफोर आजावनानै लादों। बे कार्टिक गासा सावनाय हाबाफारिआव मन्थ्रि भबेश कलिता, एम पि दिलिप शइकिया, एम ए लए रन्जित दास आरो बिफाननि गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन।

Share with your friends!

Related Posts

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

दुलाराइ बाथौ गौथुमनि आफादगिरि ड० लिलाधर ब्रह्मनि बान्द्रा आसारखौ दिनै खुंफुंबाय।

दुलाराइ बाथौ गौथुमनि आफादगिरि ड० लिलाधर ब्रह्मनि बान्द्रा आसारखौ दिनै खुंफुंबाय।

फैगौ 10 नबेम्बर खालाराव अदालगुरियाव करेन्द्र बसुमतारिनि सारादु खुंगोन ।

फैगौ 10 नबेम्बर खालाराव अदालगुरियाव करेन्द्र बसुमतारिनि सारादु खुंगोन ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here