• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • अरुनदय बिथांखिया मोजाडैनो मावकुंजानांगोनः प्रमिला रानी ब्रह्म

August 19, 2020

अरुनदय बिथांखिया मोजाडैनो मावकुंजानांगोनः प्रमिला रानी ब्रह्म

कक्राझार, 18 आगस्ट: राइज्योनि जोबोरैनो निखावरि आरो रांखान्थियारि बिथिङाव लोरबां सुबुं आरो नख'रफोरनो आसाम सरकार फार्सेनिफ्राय रांखान्थियारि मदत होनो थाखाय जुगामि मोनसे बिथांखि लानाय जादों आरो बे बिथांखिखौ 'अरुनदय' बिथांखि होन्नानै मख'नाय जादों। कक्राझाराव जानाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्मआ फोरमायथियोदि, आसाम सरकारआ जोबोरैनो रांखान्थियारि बिथिङाव लोरबां नख'रफोरनो मदत खालामनो थाखाय अरुनदय मुंनि बिथांखिखौ बेखेवनानै होबाय। राइज्यो सरकारआ गासै थाखोनि सुबुंफोरनि थाखाय हाबा मावनाय बाथ्राखौ फोरमायनानै हारि-धोरोम बासिनाय गैयाजासे गंफ्रोरबो बिपिएल नख'र आरो जुलि जायै बैसो गोरा सिख्लाफोरनो अरुनदय बिथांखिनि मुलाम्फाखौ होनाय जागोन होन्ना फोरमायो। मख'नाय बादिब्ला सरकारजों सायख'जानाय नख'र आरो सुबुंफोरा दान मोनफायाव बेंक एकाउन्टनि गेजेरजों 830 रां मोन्नो हागोन। मुस्रिमा ब्रह्मआ फोरमायथिनाय बादिब्ला मोनफ्रोमबो बियाबनि सिङाव बेबायदि रांखान्थि बिथिङाव लोरबां नख'र आरो सुबुंफोरखौ बाडाइबो 15 रोजासिम सायख'नो हानायनि गोहो होनाय जादों। बे बिथांखिखौ मायगाब-जुजाय बासियालासै बयनोबो समानैनो बिथांखिनि मुलाम्फाखौ होनायनि सायाव मुनिमा ब्रह्मआ जर होयो। बेबादिनो जिल्ला बेंगिरिनि मासि दैदेन्नायाव बे बिथांखिखौ गोमजेरै मावफुनो मोनसे नोजोर होग्रा आफाद दानाय जायो। हाबाफारियाव एमएलए रबिराम नार्जारि आरो माजेन्द्र नार्जारिआ बाहागो लादोंमोन।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here