• Home
  • /
  • Sports
  • /
  • अनलाइन चेस अलिम्पियाडनि सेमि फाइनालाव सफैबाय भारतनि हान्जाया

August 30, 2020

अनलाइन चेस अलिम्पियाडनि सेमि फाइनालाव सफैबाय भारतनि हान्जाया

चेन्नाइ, 29 आगस्ट: भारतनि चेस हान्जाया शुक्रबारखालि गेलेनाय क्वार्टार फाइनाल मेचखौ अर्मेनिया हान्जाखौ फेजेन्नो हानानै दासान्दि सोलिबाय थानाय फिडे अनलाइन चेस अलिम्पियाडनि सेमि फाइनालाव सहैनो हाबाय। भारतनि हान्जाया मैया गेलेनाय मेचआव अर्मेनिया हान्जाखौ गासै 3.5-2.5 मेच पइन्टनि फारागथियाव फेजेन्नो हादोंमोन। मिथिनाय बायदिब्ला भारतआ गिबि खेब अर्मेनियानि हेथायै देरहानायखौ जागायजेन्दों। गेलेनायाव अर्मेनियाआ एसे गोरोबथिखौ नुनानै मोनसे मेचखौ फिन गेलेनो फोसावदोंब्लाबो नाथाय कमिटिआ फोसावनायखौ नेवसिगारनानै भारतखौ देरहानायनि गनायथि होयो।

गिबि मेचआव भारतनि जानानै ग्रेन्ड मास्टार बिस्वनाथान आनान्दआ अर्मेनियानि गेलेगिरिखौ ड्र खालामनानै लाखिनो हायो। बेनि उनाव भारतनि गुबुन गेलेगिरि हरिका ड्रनाबल्लिया आर्मेनियानि गेलेगिरि लिलिट मेक्टरसियानखौ फेजेन्नानै आवगायनो हायो आरो भारतनि केप्टेन बिबिद सन्तस गुजराटियाबो देरहानो हायो। नाथाय कनेरु हम्पि आरो बेन्तिका आगरवालआ गेलेनाय मेचखौ जेन्नार्छ।

फारसेथिं जोबथा मेचखौ भारतनि जानानै निहाल सरिनआ देरहानो हानायजों भारतआ थोंजोडै सेमि फाइनालाव सहैनो हादों।

मख'नो गोनांदि, भारतनि चेस हान्जाया अनलाइननि गेजेरजों खुंजानाय चेस अलिम्पियाडयाव चीन हादतखौबो फेजेन्नो हाबोनानै दिनै सेमि फाइनाल राउन्डयाव सहैनो हानायाव जाफुसारदों। भारतआ बे खेबनि चेस बादायलायनायखौ देरहानो हागोननि मिजिंथि लाखिदों।

Share with your friends!

Related Posts

बर’ फिसा अमब्रिका नार्जारीआ हादरारि थाखोनि एथलेटिक्स बादायलायनायाव सिल्भार मेडेल देरहादों ।

बर’ फिसा अमब्रिका नार्जारीआ हादरारि थाखोनि एथलेटिक्स बादायलायनायाव सिल्भार मेडेल देरहादों ।

आसाम इयुथ अलिम्पिक 2022 आव तामुलपुरनि गेलेगिरिफोरा मोननै सना आरो मोननै रुफानि मेडेल दारहासारदों

आसाम इयुथ अलिम्पिक 2022 आव तामुलपुरनि गेलेगिरिफोरा मोननै सना आरो मोननै रुफानि मेडेल दारहासारदों

रनाल्डनि गलआ बेकार: सिरि-एआव भेरोनाया जुभेन्टासजों ड्र लाखियो, प्रिमियार लीगआव मेनसिटिआ लान्थ्रियैनो 20 थि मेच देरहादों

रनाल्डनि गलआ बेकार: सिरि-एआव भेरोनाया जुभेन्टासजों ड्र लाखियो, प्रिमियार लीगआव मेनसिटिआ लान्थ्रियैनो 20 थि मेच देरहादों

आगु वर्ल्ड सेम्पियनखौ फेजेन्नानै रेसलिंआव सना मेडेल देरहाबाय भिनेश फगातआ

आगु वर्ल्ड सेम्पियनखौ फेजेन्नानै रेसलिंआव सना मेडेल देरहाबाय भिनेश फगातआ

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here