Bodosa Newspaper

April 24, 2024

अदालगुरियाव मासे हाग्रानि मैदेरनि जिउ खहा।

उदालगुरि, 28 अक्टबरः सोलिफु दाननि थांनाय 20 अक्ट’खालि अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय 4 नं भुटियासां ओन्सोलाव भुटान हाजोनिफ्राय आदार नागिरनानै गामिफारसे हाबफैनाय हाग्रानि मैदेरआ दुखुनांथाव महरै जिउखौ खोमानांदोंमोन।

अदालगुरियाव मासे हाग्रानि मैदेरनि जिउ खहा image 2

बे बायदिनो दिनैबो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय माजुलि साहा बागान साखाथिनि गामियाव हरनि समाव आदार नागिरनानै फैनाय हाग्रानि मैदेरखौ जिउ गोमानाय थासारियाव बोखांनो हायो। मैदेरा मा जाहोननि थाखाय जिउ गोमादों बेनि बागै दासिमबो मिथिनो मोन्नाय जायाखै।

हाग्रानि मैदेरनि बेबायदि जिउ खहा जाबाय थानाया ओन्सोलनि राइजो राजाफोरखौ जिंगायाव खोख्लैदों। ओन्सोलनि लाट गावबुरा गंगा प्रसाद शर्माआ बेबायदि जाथाय सोमजिनायखौ होबथानायनि राहा लानो बिटिसि सरकारनिसिम खावलायहरदों।

Share with your friends!

Leave a Comment