• Home
  • /
  • Regional
  • /
  • अखिल गगैखौ गिबि मन्थ्रिनि बिजाथि महरै फोसावनायनि मोनबो थांखि गैयाः कृषक मुक्टि

September 12, 2020

अखिल गगैखौ गिबि मन्थ्रिनि बिजाथि महरै फोसावनायनि मोनबो थांखि गैयाः कृषक मुक्टि

गुवाहाटी, 12 सेप्तेम्बर: कृषक मुक्टि संग्राम समिटिआ शुक्रबारखालि बुंनाय बायदिब्ला कृषक मुक्टि संग्राम समितिआ आफादनि बोसोनगिरि अखिल गगैखौ फैगौ 2021 माइथायनि जानो गोनां आइन आफाद बिसायख'थियाव गिबि मन्थ्रि बिजाथि महरै फोसावनायनि मोनबो थांखि गैया। कृषक मुक्टि संग्राम समिटिनि आफादगिरि भास्क डि सइकियाआ बुंनाय बायदिब्ला अखिल गगैखौ गिबि मन्थ्रिनि बिजाथि महरै फोसावनायनि जेबो थांखि लायाखै।

Akhil Gogoi (1)

खैफोदनि बे बुब्लियाव जोंनि गावबा-गाव सार्थखौ जों नागारलायनांगोन। बेखायनो गासैबो ओन्सोलारि राजखान्थि हान्जा, गुबुन गुबुन हारि-माहारि, थागिबि ट्राइबेल माहारिनि दोलो आफादफोरखौ आसामनि सुबुंफोरनि गेदेरथार सार्थआव खौसे जानो खावलायबावो। कृषक मुक्टिनि फारसेनिफ्राय बे बिबुंथिया सोराङाव फैयो आसाम जातियता बादि युब सात्र परिषदनि गाहाय नेहाथारि पलास सांमाइआ जेब्ला बे आयदाखौ लानानै बिबुंथि होदोंमोन। थांनाय बृहस्पतिबारखालि सांमाइया कृषक मुक्टि संग्राम समिटिआ सोरबा सासेखौ गिबि मन्थ्रिनि बिजाथि महरै फोसावनो हागोन ना हाया बेनि सायाव सोंथि दिखांदोंमोन।

बेजों लोगोसे मुनि पलास सांमाया खौसे जानो लानाय राहाखौ कृषक मुक्टि संग्राम समिटिआ गोहोमथि खोख्लैनो नाजानायनि अजद लाबोदोंमोन। बेनि फिन्नायाव सइकियाआ बुंनाय बायदिब्ला बिजेपि दैदेन्नाय सरकारखौ होबथानो आरो आसामनि राइजो-राजाफोरनि सार्थनि थाखाय जों बयबो खौसे जानो हानांगोन। बयबो खौसे गसंथेनायाल'नो बिजेपि दोलोखौ फेजेन्नो हानायनि मोनसेल' राहा होन्नानै बिथाङा बुङो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here