• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • अक्टबर दाननि गेजेराव बिटिसिनि बिसायखथिखौ नो राजखान्थि हान्जा, गुबुन गुबुन आफाद गौथुमफोरनि दाबि

September 29, 2020

अक्टबर दाननि गेजेराव बिटिसिनि बिसायखथिखौ नो राजखान्थि हान्जा, गुबुन गुबुन आफाद गौथुमफोरनि दाबि

कक्राझार, 29 सेप्तेम्बरः गिख्रंथाव कभिड-19 नि साग्लोबनायनि जाहोनाव दिन्दांनानै दं बिटिसिनि बिसायख'थिया। थांनाय 4 एप्रिलआव खुंजानो गोनांमोनब्लाबो नाथाय थासारिखौ नोजोर होनानै फावसायनाय जादों बिटिसिनि बिसायखथिखौ। एरैहाय बिपिएफ दैनेन्नाय बिटिसि खुंथाय समा जोबनायनि उनाव 28 एप्रिलनिफ्राय बिटिसिआव सोलिगासिनो दं राइज्यो बेंगिरिनि खुंथाय।

बेराफार्से बिटिसि बिसायख'थिखौ खुंनायनि थाखाय फिन अक्ट फोसावफिननानै आरो दिनबाव खालामबाय थानायनि थाखाय बिटिसि नाङैनो खुद्रिखांनाय थासारिया दासान्दि सोलिगासिनो दं। बबेखानि बिटिसि हालामनि गासै राजखान्थि आरो राजखान्थि नङै हान्जा लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि आफाद गौथुमफोराबो बिसायख'थिखौ थाबैनो खुनांगौनि दाबि दैखांबाय थादों। बिपिएफ, अखिल हिन्दीभाषि बिकाश परिषद, दुलाराय आसाम माइन'रिटि फरायसा आफादखौ लाफानानै गुबुन गुबुन आफाद गौथुमफोरा बिसायख'थिखौ थाबैन खुनांगौनि दाबिजों खुद्रिखांबाय थादों सरकारि खाथियाव।

समबारखालि बिटिसिनि दरब्रैबो जिल्लायाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया हान्जा सुरनाय आरो सोमावसारनाय दिन्थिफुंनानै बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंनो दाबि खालामनायजों लोगोसे गावबा गाव जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि आरो महकुमा बेंगिरिनि गेजेरजों राइज्योनि बिसायख'थि आयग आरो गिबि मन्थ्रिनिसिम गोसोखां बिलाइ दैथायहरो। बिब्दिनो अखिल हिन्दीभाषि बिकाश परिषदआ अक्टबर दाननि गेजेरावनो बिसायख'थिखौ खुनांगौनि दाबिजों कक्राझार जिल्ला बेंगिरिनि जोहै बिसायख'थि आयग आरो गिबि मन्थ्रिनिसिम गोसोखां बिलाइ दैथायहरदों। बेबादिनो गुबुन गुबुन हारिनि गोबां आफाद गौथुमफोराबो बिटिसि बिसायख'थिखौ खुंनो थाखाय दाबि खालामबाय थानायखौ नुनो मोन्दों।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here