Bodosa Newspaper

May 31, 2024

About Us

Bodosa – Table of ContentsPublication DetailsNewspaper DetailsHistory of BodosaPublisher DetailsEditor DetailsPrinting Details‘बड’सा’ खौरांलाइनि थांखि आरो जोनोम Bodosa – Table of ContentsPublication DetailsNewspaper DetailsHistory of BodosaPublisher DetailsEditor DetailsPrinting Details‘बड’सा’ खौरांलाइनि थांखि आरो जोनोम

Publication Details

 • Periodicity: Daily
 • Language: Bodo
 • Price: Rs. 8

Newspaper Details

 • RNI No. 40994/91
 • State: Assam
 • Place (City/Dist): Kokrajhar

History of Bodosa

Bodosa is a Daily Newspaper. Bodosa newspaper is printed in Bodo language. BODOSA is published from Kokrajhar in Assam. Bodosa is having its RNI number 40994/91. Bodosa is currently sold at Rs. 8

Publisher Details

 • Name: Garkhwdao Basumatary
 • Address / Publication Place: W/No – 5, Maibong Nwgwr, J.D. Road, P.O. & Dist – Kokrajhar, BTAD, PIN – 783370, Assam
 • Printing Address: Gwjwnpuri, P.O. & Dist – Kokrajhar, BTAD, PIN – 783370, Assam

Editor Details

 • Name: Baburam Basumatary
 • Address: W/No – 5, Maibong Nwgwr, J.D. Road, P.O. & Dist – Kokrajhar, BTAD, PIN – 783370, Assam

Printing Details

 • Name: Bodosa Press
 • Address: Gwjwnpuri, P.O. & Dist – Kokrajhar, BTAD, PIN – 783370, Assam

बडसाखौरांलाइनि थांखि आरो जोनोम

बर’ रावनि खौरांलाइ फोथाराव मैखोम बिहोमा आरो बिफाव लानानै फैनाय सानसेयारि “बड’सा” खौरांलाइनि बैसोआ 2020 नि 24 मार्चिसिम 30 (थामजि) बोसोर जाबाय। बे थामजि बोसोरनि दावबायनाय समाव सानसेयारि ‘बड’सा’ खौरांलाइया गोबांथारै रांखान्थियारि जेंनाजोंनो मोगा-मोगि जाबोनांदों। बिब्दि हालोदनि थाखायनो गोसो थायोब्लाबो दिहुनगिरिआ माखासे राहाफारि, आयदाफारिफोरखौ सरजाबनायाव गोब्राब मोन्नांदों।

जारिमिनाव नुनो मोनो-मुलुगनि जायखि-जाया जांख्रिखांनायाव खौरां बिजोंनि बिफावआ रुजुजाथावयै थाखोनि। बे बिथिंखौ नोजोर होयोब्ला ‘बड’सा’ खौरांलाइनि बिहोमायाबो बर’फोरनि नख’र हादत दाबिनायनि सोमावसारनायाव होनाय बिहोमाया एसेल’ जानो हाथावया। दुलाराय बर’ फरायसा आफादनि आलादा नख’र हादत दाबिनानै सोमावसारनायनि गोनांथि आरो मोन्थाय बिख’नायजों लोगोसे बर’ हारिनि रांखान्थि, समाजखान्थि राजखान्थि, हारिमु- आसारखान्थिखौ मुलुगनाडै फोसावदिनानै गेरेमसा हारि दानायाव मदत होनो आरो गोमालांनो हमनाय आसार-खान्थिफोरखौ हमथानानै लाखिनायनि हारिखौ सांग्रांथियाव लाबोनो खौरां बिजोंनि गोनांथि दङ होन्नानै सानखांदोंमोन आलादा नख’र हादतनि सोमावसारनायाव गोसो-मोदोम होसारनानै बारसोमनाय रुंसारि चिन’ बसुमतारिआ। जेरै थांखि एरैनो मावनानै दिन्थिनाय। बिथाङा बुंनानै बाथ्रा होनायखौ साबजायामोन। थांखि बादियैनो बिथाङा 1987 माइथायाव माखासे गोसो गुदुं लिरगिरिफोर फारियै निलकमल ब्रह्म, रबिशंकर बरगयारि, दरेश्वर बसुमतारि, सत्य प्रिय ब्रह्मपाटगिरि खाम्फा बर्गयारि, नबीन औवारि मोनबादिखौ लानानै “आर’नाइ” मुंनि गांसे सान जिबायारि खौरां लाइसि दिहुन्नानै बर’फोरनि गेजेराव नुजानाय खौरांलाइनि आंखालखौ फोलोमनाय जायो एसेब्लाबो। आर’नाइ खौरांलाइसिया दिहुनजेन्नायनिफ्रायनो बयनिबो मदत आरो अन्साइनाय मोनबाय थानाय नुनो मोनो। सान जिबाजों दिहुनजानाय एबा जिबा साननि उन-उन दिहुन्नायलाय सोमावसारनाय समनि बायदिसिना गुदुं-गुसुखौ खौरां फोसावनायनि आरोबाव साबसिन राहा महरै सानजिबायारि आर’नाइ खौरांलाइजों लोगोसेनो गुवारै खौरां फोसावनो बिथां रुंसारि चिन’ बसुमतारिआ आरो बाव 1991 माइथायनि 24 मर्चि अक्टआव गावनो सुजुगिरि आरो दिहुनगिरिनि बिबान लानानै सानस्नियारि ‘बड’सा खौरांलाइखौ दिहुन्नानै बर’ खौरांलाइनि सिबिथाय होयो। सानस्नियारि ‘बड’सा’ सिबिथाय होयो सानस्नियारि ‘बड’सा’ खौरांलाइयाबो दिहुनजेन्नाय आरो फोसाव जेन्नायनिफ्रायनो अन्साय जानायखौ नुनो मोनो।

सानस्नयारि ‘बड’सा’ खौरांलाइनि दिहुन्नायनि उननिफ्रायनो चिन’ बसुमतारिआ आसामनि खौरांलाइ आफादजों सोमोन्दो लाखिनानै खौरां बिजों मुलुगयाव बर’ खौरांलाइ फोसावनायजों। लोगोसे बर’ राइजो-राजानो बर’ खौरांलाइनि बिदैखौ बिलाइजेनो बे रोखोमैनो थाद’नाय गैयाजासे लान्थ्रियैनो 16 बोसोरनाडै सान स्नियारि बड’सा’ खौरांलाइ फोसावनायनि गेजेरावनो रुंसारि चिन’ बसुमतारिआ आरोबाव गोथौसिनै खौरां फोसावनायनि थांखि लानानै 2006 माइथायनि 24 मार्च अक्टआव बर’फोरनि गेजेराव सानसेयारि खौरांलाइनि आंखालखौ सुफुनो सानसेयारि ‘बड’सा’ खौरांलाइ दिहुन्नानै दिनैसिम 30 बोसोराव आगान होफैबाय। बिथाङ खौरांलाइ दिहुन्नायजों लोगोसे बर फोरनि गेजेराव खौरांगिरि दानायनि लामाखौ दिन्थिजेन्नानै गालाङो। बुंनो थाङोब्ला बर फोरनि गेजेराव खौरांगिरि दानायनि लामाखौ रुंसारि बसुमतारिआ सानजिबायारि आर’नाइ खौरां लाइसि मुगायावनो लामा बेखेव जेन्दोंमोन। बै समनिफ्रायनो 30 बोसोर नाडै ‘बड’सा’ खौरांलाइया थाद’नाय गैयाजासे आन्थोर जयै ओखारबाय थादों आरो दिहुनगासिनो दङ।