• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • 4 नं जमदुवार बियाबआव इउ पि पि एलनि बिसायख’थि फोसावदिं मेल

September 5, 2020

4 नं जमदुवार बियाबआव इउ पि पि एलनि बिसायख’थि फोसावदिं मेल

कक्राझार, 5 सेप्तेम्बरः बि टि सिनि बिसायख'थिया फैगौ माखासे समफोरनि गेजेरावनो खुंजानो हासिगौखौ नोजोर होनानै दासान्दि बि टि सिनि दरब्रै जिल्लाफोराव गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरा थादनाय गैयाजासे गावबा गावनि राजखान्थि फोसावदिंनायाव मुखुबै नांथाबगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। बिबदिनो 4 सेप्तम्बरखालि कक्राझार जिल्लानि 4 नं जमदवार बियाबनि सिङाव इउ पि पि एलनि मोनसे बिसायख'थि फोसावदिं मेलआ जानानै थाङो। बे मेलाव बियाबनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिनि गोबां सुबुंफोरा 4 नं जमदुवार बियाबनि इउ पि पि एलनि बिजाथि जिरन बसुमतारिखौ देरहासार खालामनो थाखाय बाहागो लाफैयो । गोबां राइजो-राजाफोरा बाहागो लाफैनाय आरो इउ पि पि एलनि बिजाथिखौ मदत होनो सिगांबोनायखौ नुनानै जिरन बसुमतारिआबो जमदुवार बियाबआव गावनि देरहानाया रोखा जानायखौ मोन्दांथियो।

UG Brahma

बे बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव इउ पि पि एल हान्जानि गायसनगिबि आरो बारग' राइज्यो सभानि एम पि उर्खाव गोरा ब्रह्मजों लोगोसे बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बुदां बुलब ब्रह्म आरो मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर मस्क' ब्रह्मजों लोगोसे मिरु इउ पि पि एलनि सि डब्लिउ सिनि सोद्रोमा माफुस हुसेइन, मिरु इउ पि पि एल लाइमोन आफादनि सोद्रोमा सन्जित मुसाहारि मोनहाबो बाहागो लाफादोंमोन । बारग' आफादगिरि इउ जि ब्रह्मआ खौरांगिरिफोरजों जानाय मोगा-मोगियाव थांनाय सानखालि आसाम आइन आफादयाव गनायथिजानाय कच राजबंशि हारिनि थाखाय कमतापुर अट'नमास काउन्सिल होनायखौ बरायनायजों लोगोसे हाब्लायथि हरो। बेराफार्से बि टि आर गोरोबथानि रादाय बादियै बि टि आरनि बाइजोयाव थानाय आसामनि बर' फिसाफोरनि थाखाय बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलआबो बे एखे समावनो आसाम आइन आफादयाव गनायथिजानो गोनांमोनब्लाबो नाथाय थाबथानानै थानायनि सायाव दुखु मोन्नाय फोरमायो। लोगोसे बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ आइन आफादयाव दैखांनायाव आसामनि डब्लिउ पि टि बिफाननि मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मआ हेफाजाब होयैनि थाखायनो बे बिलआ दिन्दांनानै थालांदों होन्नानै अजद होयो। बेनि थाखाय बि टि आरनि बाइजोयाव थानाय गासै बर' फिसाफोरानो बि पि एफनि दैदेनगिरिफोर आरो हाग्रामा महिलारि, चन्दन ब्रह्म आरो प्रमिला रानी ब्रह्म मोननि सायाव रागा सोमजिदों। बेजों लोगोसेनो बि पि एफ हान्जाया थांनाय 17 बोसोर सरकार सालायनाय समाव गावसिनि जौगालु हाबा मावनायनि बागै फंसेबो बाथ्राखौ राइजो-राजाफोरनि सिगाडाव फोरमायथिनो हायैनि थाखाय बि टि आर गोरोबथाखौ लानानै नंखाय-बाखाय बाथ्रा बांसावनानै राजखान्थि गेलेना राइजो-राजाफोरखौ गोनो-गोथोयाव खोख्लैदों होन्नानैबो उर्खाव गोरा ब्रह्मआ गोख्रों रावजों सोंखारियो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here