• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • 39 नं पासनै सेरफां बियाबाव पि एम वाइ न’ होनायनि मुङाव बि पि एफआ राजखान्थि गेलेनायनि अजद, बि पि एफआ बिसायखथिनि आयेनखौ सिफायनायनि हेंथायै जिल्ला बेंगिरिनो अजद होदों बि जे पिआ

September 12, 2020

39 नं पासनै सेरफां बियाबाव पि एम वाइ न’ होनायनि मुङाव बि पि एफआ राजखान्थि गेलेनायनि अजद, बि पि एफआ बिसायखथिनि आयेनखौ सिफायनायनि हेंथायै जिल्ला बेंगिरिनो अजद होदों बि जे पिआ

माजबात, 12 सेप्तेम्बरः हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बि पि एफ हान्जानि हेंथायै बिसायखथिनि आयेन सिफायदों होननानै गोख्रों अजद सिखांदों। अजद होनाय बादिब्ला रांखान्थि बोसोर 2020-2021 नि प्रधान मन्थ्रि आवास यजनानि सिङाव न’ लुना होनायनि फारिलाइ फोसावजादों। बे फारिलाइया फोसावजानाय लोगो लोगो माजबात जौगाखां खोन्दोनि सानैसो जि आर एसफोरा 39 नं पासनै सेरफां बियाबनि बि पि एफ हान्जानि बिजाथि आरो बि टि चिनि बार्ग मावफुं सोद्रोमा श्याम चुन्दीनि सानैसो हान्जानि मावफारियाफोरजों स्रोदै बि पि एफनि जानानै भट मोननायनि थांखिजों ओनसोलनि नखर नखर थांनानै बायदि बायदि लभ होनानै मुलाम्फायारिफोरनिफ्राय पि एम ए वाइ न’ लुनायनि मुङाव गोनांथिजानाय फोरमानलाइ जथायगासिनो दङ।

Mazbat

बे जाथायाव माजबात जौगाखां खोन्दोनि सानैसो जि आर एसआ बि पि एफ हान्जाखौ मदद खालामदों होननानै अजद सिखारदों। मख’जाथावना बाथ्रादि माजबात जौगाखां खोन्दोनि सिङाव थानाय जग्यपुर भि चि डि चिनि जि आर एस लकनाथ सन्यासीआ बि पि एफ हान्जानि गोख्रों मावफारि होननानै बि पि एफ हान्जानि सासे गागि सोद्रोमाया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायजों। बि पि एफ हान्जानि बिजाथि श्याम सुन्दीनो भट होयाब्ला गोजौयाव मखनाय बिथांखिनिफ्राय बोखारनाय जागोन होननानै मुलाम्फायारिफोरखौ सिगि-सग खालामदों होननानै राइजो-राजाफोरा फिनजाथाय होदों। 

जायफोर गोरिब सुबुंफोरनि मुङा बे बिथांखियाव सोसनजायाखै बिसोरो बि पि एफ हान्जाखौ नागारनानै गुबुन हान्जायाव थानायनि थाखाय बे बिथांखियाव सोसनजायाखै होनना फोसावनानै राइजो-राजाफोरखौ आनि-थानि खालामदों। बेराफारसेथि सानैसो बि पि एफ मावफारियाआ ओनसोलनि गोरिब सुबुंफोरनिफ्राय पि एम ए वाइ न होनायनि मुङाव 30 रोजा राङै लादों होन्नानैबो अजद खालामदों राइजो-राजाफोरा।

एरैहाय राज्यो सरकारआ फोसावनाय जारिमिनारि धोरोमफसंथानफोरनो 10 लाख रां आरो नामघरफोरनो 2 लाख 5 रोजा रांनि मुङावबो बि पि एफ हान्जानि सानैसो दैदेनगिरि-सोद्रोमाफोरा राइजोफोरनि गेजेराव लभ दिन्थिनायनि राजखान्थि गेलेगासिनो। बेफोर जाथायखौ लानानै 39 नं पाचनै सेरफां बियाबनि बि जे पि हान्जानि बिजाथि दीपक मौरनि बिसायखथि एजेन्ट लाडु लहारआ उदालगुरि जिल्लानि जिल्ला बेंगिरिनो बि पि एफ हान्जानि हेंथायै गंसे अजद बिलाइ गथायदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों।

Share with your friends!

Related Posts

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

दुलाराइ बाथौ गौथुमनि आफादगिरि ड० लिलाधर ब्रह्मनि बान्द्रा आसारखौ दिनै खुंफुंबाय।

दुलाराइ बाथौ गौथुमनि आफादगिरि ड० लिलाधर ब्रह्मनि बान्द्रा आसारखौ दिनै खुंफुंबाय।

फैगौ 10 नबेम्बर खालाराव अदालगुरियाव करेन्द्र बसुमतारिनि सारादु खुंगोन ।

फैगौ 10 नबेम्बर खालाराव अदालगुरियाव करेन्द्र बसुमतारिनि सारादु खुंगोन ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here