• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • होनाय गसरखौ बोखांनानै लानो बिटिसि मावसुमा गौथुमनि दाबि

August 26, 2020

होनाय गसरखौ बोखांनानै लानो बिटिसि मावसुमा गौथुमनि दाबि

कक्राझार, 25 आगस्ट: आरटिआइ एक्टिभिस्ट पृथ्विराज नारायण देब मेचआ आयेन बेरेखा साख्रियाव थिसन्नायनि हेंथायै होनाय गसरखौ बोखांना लानो बड'लेन्ड मावसुमा गौथुम मुंनि आफादआ दाबि देखांदों। गसर थिसन्नायनि सायाव गोजोन्नाय गैयै फोरमायना बे गसर थिसन्नाया मावसुमाफोरनि जिउखां राहायाव गोबां गाज्रि गोहोम खोख्लैदों होन्नानै दाबियो।

मख'नाय बायदिब्ला थांनाय 6 जुनखालि मेचआ कक्राझार थानायाव 292/2020 नम्बरनि गसर थिसन्दोंमोन। जाय गसरनि सायाव बिथा खालामनानैनो बावैसो आयेन बेरेखायै साख्रि मोन्नाय सा 29 बिटिसि ट्रेन्सपर्ट बिफाननि मावसुमाफोरा साख्रि खोमानानै लानोबो गोनां जायो। दिनै बिटिसि सेक्रेटारियेटआव खुंजानाय खौरांगिरि मेलयाव दिपक कुमार रामसियारि आरो नबिन कलिताया दाबिनाय बायदिब्ला बारग' बिपिएफ दैदेन्नाय बिटिसि सरकारनि आमोलाव जुनिया कन्सिडारेसननि गेजेरजों बिटिसिनि गुबुन गुबुन बिफानाव अरायथा नङै राहाजों सरकारि राहाखौ सामलायलांनो थाखाय साख्रियाव थिसन्नाय जादोंमोन।

जायफोरखौ थिसन्नाय जादोंमोन बिसोर सुबुंफोरा मुंख्लं नख'रनि सोद्रोमा, सोमावसारनायजों लोब्बा गोनां सुबु, गेलेमुजों लोब्बा थानाय आरो सोमावसारनायाव सैनांनाय नख'रनि सोद्रोमाफोर होन्नानै दाबियो। बेबायदिनो जालांनाय 2003 माइथायनि बिटिसि गोरोबथानि दफायाव थानाय 12.1 नि आवथायाव गोबांथार सैनांनाय आरो गावनि आंगोखौ खोमानानै लानांनाय नख'रनि सोद्रोमाफोरखौ थिसन्नाय जादोंमोन होन्ना फोरमायना इउपिपिएलनि सोद्रोमा मुस्रि मेचनि गसर थिसन्नाया बैफोरबादि जुनिया राहाजों साख्रि मोन्नाय सुबुं आरो नख'रफोरखौ गन्थं हानाय जादों होन्नानै मख'यो।

मख'बावनाय बायदिब्ला सोलिबाय थानाय गसरखौ लानानै आरो संदान्नायनि थाखायनो बिटिसि सराकारनि सिङाव थानाय गोबांजौ मावसुमाफोरनि मेगनाव उन्दुनाय गैयै थासारि सोमजिनो गोनां जादों। एसआइटि दानानै गसरनि सायाव संदानबाय थानाय राहाया गोबांनि गोसो आरो मेलेमखौ दिदोमथि गैयै थासारियाव खोख्लैदों होन्नानैबो मख'नाय जादों। बेखायनो गौथुमा थाबैनो थिसन्नाय गसरखौ बोखांनानै लाफिन्नो थाखाय दाबि दैखांना बिटिसिनि मावसुमाफोरनि रैखाथि आरो बान्जायनाय हास्थायनानै गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सनवालनिसिम प्रिन्सिफाल सेक्रेटारिनि गेजेरजों गांसे गोसोखां बिलाइ दैथायहरो। सुबुंथिनि गेदेरथार सार्थआव गौथुमा थिसन्नाय गसरखौ बोखांनानै लानो दाबि दैखांदों।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here