• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • हाग्रामा महिलारिनि नंखाय बाथ्राखौ राइजो राजाफोरा बुजिनो हाजोबबायः प्रमद बर’

November 27, 2020

हाग्रामा महिलारिनि नंखाय बाथ्राखौ राइजो राजाफोरा बुजिनो हाजोबबायः प्रमद बर’

गसाइगाव, 27 नभेम्बरः नंखाय बाथ्रा बुंनानै थांनाय 17 बोसोराव राइजो-राजाफोरखौ दखलाव लानानै हाग्रामा महिलारिआ दासिमबो गुबुन गुबुन नंखाय बाथ्रा बुंगासिनो दं बि पि एफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिआ। नाथाय बे खेबनि बिसायख'थियाव हाग्रामा महिलारिनि नंखाय बाथ्रा बुंनाया राइजो-राजाफोरनि गेजेराव सोलिनाय नंलिया। मानोना राइजो-राजाफोरा खुंथायखौ सोलायनो लुबैबाय। जायनि थाखाय बि टि ए डि ओन्सोलाव रोजा-रोजा राइजो-राजाफोरा इउ पि पि एल दोलोजों फैदों। बे बाथ्राखौ बुंदों इउ पि पि एल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर'आ। गसाइगाव महकुमानि आरो बि टि सिनि ब्रै नं जमदुवार बियाबनि माकथाइगावआव मथर साइकेल रेलियाव बाहागो लानानै आफादगिरि बर'आ बुङोदि, बारग' मावफुं सोद्रोमा एबा जमदुवार बियाबनि बि पि एफ दोलोनि बिजाथि रेवरेवा नार्जिहारिखौ गोख्रों रावजों फिनजाथाय खालामनानै बुङोदि, जमदुवार बियाबनिफ्राय नैथि खेब देरहानानै माव'फुं सोद्रोमानि बिबान मोन्नाय रेवरेवा नार्जिहारिआ बियाबनि राइजो-राजाफोरनि थाखाय जेबो ओन्सोलनि जौगाखां खामानि मावाखै। संकष दैमानि हा खुरखानायनिफ्राय लानानै जेबो जौगाखांनायनि खामानि मावालासै गेनाखान्थिजोंल' लोब्बा थानानै गावनि सम्पति आर्जिनायावल' जौगादों होन्नानै अजद खालामो। बिसायख'थिनि खाथि नोजोराव मन्दिर, गिर्जा बायदिनि जौगाखांहोनायनि फार्से राइजो-राजाफोरनो रां होनो नाजादोंब्लाबो रांनि राजखान्थिखौ राइजो-राजाफोरा नेवसिगारदों। प्रमद बर'आ बुंबावोदि, बिसायख’थियाव जेनगोनखौ रोखा मिथिनानै हाग्रामा महिलारिआ दादागिरि महराव बिसायख'थि गेलेनो नाजादों। थांनाय 17 बोसोर खुंथायखौ सामलायनाय बि पि एफ दोलोया लाफिकुलखौ बुथारनाय जाथायनिफ्राय मोनफ्रोमबो गेनाखान्थिनि सायाव हिसाब आरो फोरमान होनांगोन होन्नानैबो बुङो। मख'नो गोनांदि, 26 नभेम्बरखालि फुंनि समाव गसाइगाव महकुमानि दिङीयानीफ्राय जागायजेन्नाय मथर साइकेल रेलिनि हाबाफारिखौ गोजोनै बेखेवना होदोंमोन इउ पि पि एल दोलोनि मिरु नेहाथारि उइल्सन हास्दाआ। बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो गसाइगाव जिल्ला आफादनि आफादगिरि एबा ब्रै नं जमदुवार बियाबनि बिजाथि जिरन बसुमतारि, 5 नं सराइबिल बियाबनि बिजाथि शिला बसुमतारि, थाम नं श्रीरामपुर बियाबनि बिजाथि नुर महम्मद, मिरु आफादनि नेहाथारि नुर आलमजों लोगोसे दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन। खमैबो 200 नि बांसिन मथर साइकेलनि बाहागो लानाय रेलिया दिङियानीफ्राय जागायजेन्नानै श्रीरामपुर, शिमलतापु, जारागुरि, माकथाइगाव, कचुगाव, गाम्बारिबिल, भावरागुरि, गसाइगाव बायदि ओन्सोलखौ गिदिंख'नो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here