• Home
  • /
  • National
  • /
  • हाइ स्पीड रेल कर्परेशन लिमिटेड गं 7 था गोदान बुलेट ट्रेन करिडर बानायगोन

September 4, 2020

हाइ स्पीड रेल कर्परेशन लिमिटेड गं 7 था गोदान बुलेट ट्रेन करिडर बानायगोन

गोदान दिल्ली, 4 सेप्तेम्बर: हाइ स्पीड रेल कर्परेशन लिमिटेड (एन एइच एस आर सि एल) आ मुम्बाइ-अहमेदाबाद बुलेट ट्रेन करिडरनि उनाव दा गं 7 था गोदान करिडर बानायनायनि थांखि होबाय। बे अहेमदाबाद-मुम्बाइ हाइ स्पीड ट्रेननि बिथांखिआ 508 कि:मिः गोलाव आरो बिनि बानायनाय हाबाफारिआ सोलिगासिनो दङ। एन एइच आर सि एलनि गागि बिबानगिरिफोरनि बायदिब्ला, बे गं 7 था गोदान बुलेट ट्रेन करिडरनि हाबाफारिखौ नायसंनो थाखाय रेल बिफानआ एजेन्सीफोरनो बिबान गथायबाय। बेजों लोगोसे रेल बिफानआ एन एइच एस आर सि एलनो 865 कि: मि: दिल्ली वाराणसी, 753 किः मि: मुम्बाइ-नागपुर, 886 किःमिः दिल्ली-अहेमदाबाद, 435 कि:मिः चेन्नाइ-मैसुर, 459 कि:मिः दिल्ली-अमृतसर, 711 किःमिः मुम्बाइ-हाइद्राबाद आरो 760 किःमिः वारणासी-हावड़ानि गोदान थांखि लानायनि थाखाय डिपिआरखौ थियारि खालामनो थाखायबो थिन्दों।
Bullet Train
 बेनि गेजेरजों बिबानगिरिआ बुनाय बायदिब्ला, एन आइच एस आर सि एलआ डि पि आरखौ थियारि खालामनो थाखाय गं 7 था गोदान गलियारेफोरनि सायाव डाटाफोरखौ बुथुमगासिनो दङ। एन एइच सए आर सि एलआ आथिखालाव मुम्बाइ अहेमदाबाद हाइस्पीड रेल बिथांखिखौ बानायगासिनो दङ। मख'नो गोनांदि, गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि आरो जापाननि गाहाय मन्थ्रि शिन्ज आबेआ थांनाय 2017 नि 14 सेप्तेम्बराव मख'जाथावयै 1.08 लाख कौटि रां (17 आरब डलार) नि बिथांखिखौ गनायथि होदोंमोन । बेनि गेजेरजों जापान हारिमायारि हेफाजाब होग्रा एजेन्सि (जे आइ सि ए) आरो मिरु रेल बिफानआ बे बिथांखिखौ खावसेयै फान्ड होनो थाखाय जापानजों लोगोसे 508 कि:मिः नि गलियारेनि थाखाय रादाय खानायनि सायाव मुंसाइयो। बे हाइ स्पीड ट्रेन बिथांखिनि थाखाय गासै 1,380 हेक्टेयर हानि गोनांथि दङ। जायनि गेजेरजों रेलेवेआ गावआरि सुबुंफोरनिफ्राय 4.79 हेक्टयर आरो सरकारि हानिफ्राय 119 हेक्टेयर आजावनानै लायो। एन एइच एस आर सि एलआ 2023 नि डिसेम्बरसिमनि सम सिमानि सिगां 508 कि:मिः नि करिडर बिथांखिखौ आबु खालामनो थाखाय थियारि जादों । सासे बिबानगिरिनि बायदिब्ला, मुम्बाइआव बइसर आरो बीकेसिनि गेजेराव 21 किःमिः गोलाव सुरंग बानायनाय जागोन, जायफोरनि गेजेराव 7 किःमिः ओन्सोला लैथोनि गाहायाव जागोन।
Share with your friends!

Related Posts

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

रांखान्थि मन्थ्रिआ मैया मिरुनि बाजेटखौ थिसन्दों

रांखान्थि मन्थ्रिआ मैया मिरुनि बाजेटखौ थिसन्दों

बि टि आरनि सिङाव ओन्सोल सोसनायनि थाखाय आर’जलाइ गथायनायनि समखौ फोलावबाय

बि टि आरनि सिङाव ओन्सोल सोसनायनि थाखाय आर’जलाइ गथायनायनि समखौ फोलावबाय

हादतनि गोबां राइज्योफोराव बार्ड फ्लुआ गिथावनायै गोसारदों

हादतनि गोबां राइज्योफोराव बार्ड फ्लुआ गिथावनायै गोसारदों

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here