• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • ससेल मिडियानि थारखायनो दिहुन्नो हाबाय बारग एमपि बिस्वजित दैमारिनि फिसाज्लाखौ, दैमारिआ खौरां बिजोंखौ साबायखर होदों

January 7, 2021

ससेल मिडियानि थारखायनो दिहुन्नो हाबाय बारग एमपि बिस्वजित दैमारिनि फिसाज्लाखौ, दैमारिआ खौरां बिजोंखौ साबायखर होदों

कक्राझार, 7 जानुवारीः राइज्यो सभानि बारग' एमपि बिस्वजित दैमारिनि फिसाज्लाया हरखाब गोमानानै थानाय जाथाया दसे नो कक्राझार जिल्लायाव सोमोनांनाय थासारि सोमजिहोदों। ससेल मिडियानि गेजेरजों गावनि फिसाज्लाखौ मोनफिन्नो हानाय एबा गोमानायखौ दिहुन्नो हानायनि थाखाय खौरां बिजों खौ साबायख'र होदों बारग' एमपिआ। कक्राझारआव थानाय गावनि थाग्रा नआव खौरां बिजोंजों जानाय मोगामोगिआव बारग' एमपि बिस्वजित दैमारिआ बुङोदि, आंनि फिसाज्लाया गोमानायनि उनावनो ससेल मिडियाआव भाइरेल जादों सावगारि आरो बेनि खौराङा। बेनि उनाव साफ्रोमबो आंनि फिसाज्लाखौ नागिरनायाव एबा दिहुन्नायाव हेफाजाब होदों। जायनि गेजेरजों सासे सुबुङा लामायाव नुसन्नाय लोगो लोगो बिस्वजित दैमारिनि बिनानावनो खौरां हरो। बेनि उनाव बिस्वजित दैमारिनि फिसाज्ला अमित राज दैमारिखौ रैखाथिनि दखलाव लानो हायो एबा मोनफिनो।

Biswajit And Sons

        बेबादि खौरांखौ मोन्नानै दैमारिनि नख'रआ बे सुबुंनि खाथियाव साबायख'र होयो। खौरां बिजोंनि सिगाङाव बिस्वजित दैमारिआ मिबथिहोनाय बादिब्ला, गोमानाय जाथायनि सायाव गावनि फिसाज्लाजों दासिम बाथ्रा सावरायनाय जायाखैब्लाबो फिसाज्लानि लोगोजों बाथ्रा सावरायनायनिफ्राय मिबथिनो हादोंदि, हस्टेलआव थानो बादोंमोन आंनि फिसाज्लाया। बेनिखायनो हस्टेलनिफ्राय ओखारलांदोंमोन अमित राज दैमारिआ। जोबथायाव गावनि फिसाज्लाखौ रैखाथियै मोनफिन्नो हानायाव खौरां बिजोंखौ साबायख'र होनानै गोजोन्नाय फोरमायो बिस्वजित दैमारिआ।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here