Bodosa Newspaper

July 22, 2024

रायजोनि हाग्रा आरो आबहावा बिफाननि मन्थ्रि चन्द्र महन पाठवारिआ दिनै कक्राझार आव दावबाय फैदों

बड’सा, 12 जुलाइ : बि टि आर हालामनि हाग्रा आरो आबहावा संरैखाथिनिफारसे खौरां लाफैनो थाखाय दिनै आसामनि मन्थ्रि चन्द्र महन पाठवारिआ कक्राझारआव दावबाय फैना   बड’फा नोगोराव थानाय सेक्रेथारिएथ मावखुलिनि सावराय नब्लांआव मोनसे सावरायनाय हाबाफारि लायो।

बे हाबाफारिआव बिथां चन्द्र महन पाठवारिजों लोगोसे आसामनि आबहावा आरो हाग्रा बिफाननि ADDL CHIEF SCRETARY IAS रबिसंकर प्रसादआबो बाहागो लाफैयो बेनि अनगायैबो बि टि आर हालामनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर’जों लोगोसे बि टि आरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा  रनजिद बसुमतारी,रेवरेवा नारजिहारि ,एम एल ए जिरन बसुमतारी आरो कक्राझारनि जिल्ला बेंगिरि बरनालि देखा, कक्राझारनि एस पि प्रतिक भिजय ठुबे आरो गुबुन गुबुन बिफाननि बिबानगिरि फोरा बे सावराय हाबाफारिआव बाहागो लायो।

खौरांगिरिनि सिगांआव हालामनि हाग्रा ओनसोलखौ  जौगा होनाय आरो हाग्रानि मैदेरा मानसिनि थाग्रा  जायगायाव उथखार खालामनायखौ गैया खालामनो हाग्रा ओनसोलफोराव नांगौ बादि आदार बिफां गायनाय आरो  उलथाफानि हाग्रा ओनसोलखौ जोबस्रां नायनिफ्राय रैखाथि होनायनि गोनांथार बाथ्रा बुंथियो आसामनि हाग्रा आरो आबहावा बिफाननि मन्त्री चन्द्र महन पाठवारि बिथांआ।

Share with your friends!

Leave a Comment