• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • रायजोनि हाग्रा आरो आबहावा बिफाननि मन्थ्रि चन्द्र महन पाठवारिआ दिनै कक्राझार आव दावबाय फैदों

July 12, 2022

रायजोनि हाग्रा आरो आबहावा बिफाननि मन्थ्रि चन्द्र महन पाठवारिआ दिनै कक्राझार आव दावबाय फैदों

बड’सा, 12 जुलाइ : बि टि आर हालामनि हाग्रा आरो आबहावा संरैखाथिनिफारसे खौरां लाफैनो थाखाय दिनै आसामनि मन्थ्रि चन्द्र महन पाठवारिआ कक्राझारआव दावबाय फैना   बड’फा नोगोराव थानाय सेक्रेथारिएथ मावखुलिनि सावराय नब्लांआव मोनसे सावरायनाय हाबाफारि लायो।

बे हाबाफारिआव बिथां चन्द्र महन पाठवारिजों लोगोसे आसामनि आबहावा आरो हाग्रा बिफाननि ADDL CHIEF SCRETARY IAS रबिसंकर प्रसादआबो बाहागो लाफैयो बेनि अनगायैबो बि टि आर हालामनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर’जों लोगोसे बि टि आरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा  रनजिद बसुमतारी,रेवरेवा नारजिहारि ,एम एल ए जिरन बसुमतारी आरो कक्राझारनि जिल्ला बेंगिरि बरनालि देखा, कक्राझारनि एस पि प्रतिक भिजय ठुबे आरो गुबुन गुबुन बिफाननि बिबानगिरि फोरा बे सावराय हाबाफारिआव बाहागो लायो।

खौरांगिरिनि सिगांआव हालामनि हाग्रा ओनसोलखौ  जौगा होनाय आरो हाग्रानि मैदेरा मानसिनि थाग्रा  जायगायाव उथखार खालामनायखौ गैया खालामनो हाग्रा ओनसोलफोराव नांगौ बादि आदार बिफां गायनाय आरो  उलथाफानि हाग्रा ओनसोलखौ जोबस्रां नायनिफ्राय रैखाथि होनायनि गोनांथार बाथ्रा बुंथियो आसामनि हाग्रा आरो आबहावा बिफाननि मन्त्री चन्द्र महन पाठवारि बिथांआ।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here