• Home
  • /
  • Health
  • /
  • राइज्योनि गुबुन गुबुन आफादफोरा आगुनि गिबि मन्थ्रि तरुन गगैनि रुंसारि जानायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायहरदों

November 24, 2020

राइज्योनि गुबुन गुबुन आफादफोरा आगुनि गिबि मन्थ्रि तरुन गगैनि रुंसारि जानायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायहरदों

कक्राझार, 24 नभेम्बर: बर' थुनलाइ आफादआ आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि रुंसारि तरुन गगैनि जिउ गोमानाय खौरांखौ मोननानै आफादनिफ्राय गोथौ दुखु मोननाय फोरमायहरदों। बिथांनि जिउ गोमानायाव आसामआ सासे गेदेमा आरो गोख्रों राजखान्थिगिरि खोमानांबाय। बर' थुनलाइ आफादआ रुंसारि आगु गिबि मन्थ्रि तरुन गगैनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हायो बेनि थाखाय आर'ज गाबनायजों लोगोसे दुखुथिया नख'रनिसिम दुखु मोननायखौ फोरमायहरो।

जार्नालिस्ट एससियेसन अफ आसाम आरो नेसनेल इउनियन अफ जार्नालिस्ट इन्डियाआबो दिनै आगु गिबि मन्थ्रि तरुन गगैनि रुंसारि जानायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायो। मोनसे दुखु रादाबनि गेजेरजों जे ए ए नि आफादगिरि धिरेन्द्र नाथ चक्रबर्टी आरो एन इउ जे आइ नि माहारियारि लेङाय आफादगिरि भुपेन गस्वामी मोनहा रुंसारि तरुन गगैखौ सासे बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा दैदेनगिरि आरो गोजौ सानथौनि खुंगिरिमोन होननानै फोरमायो। बिथाङा मोनसे समाव आसामजों लोगोसे दुलाराय भारत हादतआवनो राजखान्थियारि बिथिङै बयजोंबो सिनायजानाय जानो हादोंमोन गावनि गोग्गो स्वार्थजों खुंथाय सामलायनायनि थाखाय। बिथांनि जिउ गोमानाया असमीया समाजनि थाखाय मोनसे सुफुंख'हायै ख'हा होननानैबो मोननैबो आफादनिफ्राय फोरमायो।

TARUN GOGOI-2

दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आबो मोनसे दुखु रादाबनि गेजेरजों राइज्योनि आगु गिबि मन्थ्रि तरुन गगैनि रुंसारि जानायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे राइज्योआ सासे गेदेमा राजखान्थिगिरिखौ खोमानानै लानांबाय। बिथाङा बुंबावोदि, तरुन गगैनि रुंसारि जानाय खौरांआ गोसारनाय लोगो लोगो राइज्योनाडैनो बयखौबो गोथौ दुखु मोनहोदों।

आगु गिबि मन्थ्रि तरुन गगैनि रुंसारि जानायाव इउ पि पि एलनि आफादगिरि प्रमद बर', बि पि एफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारी, राइज्योनि समाज अनसाय बिफाननि मन्थ्रि प्रमिला रानि ब्रह्म, राइज्यो सभानि बारग' एम पि उर्खाव गोरा ब्रह्म मोनहा आफादजों लोगोसे गावसोरनि गोथौ दुखु मोननायखौ फोरमायहरदों। बिथांमोनहा दुखु रादाबनि गेजेरजों आगु गिबि मन्थ्रि तरुन गगैनि रुंसारि जानाया राइज्योनि थाखाय गेदेत ख'हा जाबाय होननानै बुङो।

Share with your friends!

Related Posts

चिरां जिल्लानि सान्तिपुरआव आइजो आरो गथसाफोरनि देहायारि जेंनाफोरनि सायाव सावराय जथुम खुंदों।

चिरां जिल्लानि सान्तिपुरआव आइजो आरो गथसाफोरनि देहायारि जेंनाफोरनि सायाव सावराय जथुम खुंदों।

सजना (ड्रमस्टिक्स) आ देहाजों लोगोसे आथोनारिनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

सजना (ड्रमस्टिक्स) आ देहाजों लोगोसे आथोनारिनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

गुसु बोथोराव मुला बिलाइ जानाया आयुर्वेदिक मुलि बायदि मुलाम्फा गोनां

गुसु बोथोराव मुला बिलाइ जानाया आयुर्वेदिक मुलि बायदि मुलाम्फा गोनां

मैखुनआ गुफुं देहाखौ फिसा खालामनायजों लोगोसे इमिउनिटिखौबो गोख्रों खालामो

मैखुनआ गुफुं देहाखौ फिसा खालामनायजों लोगोसे इमिउनिटिखौबो गोख्रों खालामो

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here