• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • मोब्लिब खोन्दोखौ गावयारि खालामनो सरकारनि थांखि लानायनि हेंथायै मोब्लिब मावसुमाफोरा सोमावसारदों

October 6, 2020

मोब्लिब खोन्दोखौ गावयारि खालामनो सरकारनि थांखि लानायनि हेंथायै मोब्लिब मावसुमाफोरा सोमावसारदों

कक्राझार, 6 अक्टबरः हादतनि गेजेरावनो मोब्लिब खोन्दोखौ गावयारि खालामनो थाखाय सरकारनि थांखि लानाय आरो राहा जागायनायनि हेंथायै समबारखालि आसाम पावार डिस्ट्रिबिउसन कम्पानी लिमिटेड सुंदयै एपिडिसिएलनि आवथायाव खामानि मावग्रा मोब्लिब मावफारिफोरा समबारखालि कक्राझाराव 2 घन्टा सोमावसारनाय हाबाफारि बान्जायो। कक्राझार सार्केलनि सिङाव थानाय सा 100 नि बांसिन मोब्लिब मावथिफारियाफोरा समबारखालि कक्राझारनि एपिडिसिएल मावखुलिनि दरखं मोखाङाव सोमावसारनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै हादतयाव मोब्लिब खोन्दोखौ गावयारि खालामनो सरकारनि थांखि लानायनि हेंथायै गोख्रोङै गारां दैखाङो।

APDCL Worker Sit on Dharna

मोब्लिब मावफारिया आफादआ मिरु सरकारनि बे थांखिखौ आसामनि एपिडिसिएलनि मावथिफोरा माब्लाबाबो गनायनो हानाय नङा आरो बेखौ गोख्रों हेंथा खालामगोन होन्नानै फोरमायो। लोगोसे गुबुन राइज्योयाव खालामोब्लाबो आसामयाव एपिडिसिएलनि गासै मावथिफारियाफोरखौ खामानियाव लाखिनांगौ होन्नानै सरकारनि खाथियाव दाबि दैखाङो। बे सोमावसार हाबाफारि बान्जायनायनि गेजेरजोंनो मोब्लिब मावफारिया आफदआ राइज्योनि गेजेराव एपिडिसिएलनि गासै मावफारियाफोरनि रैखाथिनि थाखाय राहा लानो सरकारखौ खावलायो। आफादनि दैदेनगिरि प्रबिर मित्रआ हादतयाव मोब्लिब खोन्दोखौ गावयारि खालामनो थांखि लानायखौ माब्लाबाबो गनायथाव नङा आरो बे सरकारनि थांखिखौ गोख्रोङै हेंथा खालामगोन होन्नानै फोरमायथियो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here