• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • मैखुनआ गुफुं देहाखौ फिसा खालामनायजों लोगोसे इमिउनिटिखौबो गोख्रों खालामो

December 1, 2020

मैखुनआ गुफुं देहाखौ फिसा खालामनायजों लोगोसे इमिउनिटिखौबो गोख्रों खालामो

गोदान दिल्ली, 1 डिसेम्बर : सुबुं देहाखौ देरहोनो-लावहोनो हानायनि गुणफोरजों बुंफबनाय मैखुनखौ गोबां गुणफोरनि धोन महरै गनायना लानाय जायो। मैखुनाव केलरी आरो मेजेमनि बिबाङा बाङायै थानायनि जाहोनाव बेयो नोंथांनि लिरथायखौ बारायनायनिफ्राय होबथायो आरो लिरथायखौ बाङाइ खालामनायाव नोंथांखौ मदत खालामनो हागौ। मैखुनाव प्रटिन, भिटामिन सि, भिटामिन बि, भिटामिन डि, कफार, पटेशियाम, फस्परास, सेलिनियाम, फाइटकेमिकेल्स आरो एन्टीअक्सिडेन्ट बायदि देरहोग्रा-लावहोग्रा गुणखौ मोन्नाय जायो, जाय सुबुंफोरखौ माखासे रोखोमनि बेमारफोरनिफ्राय जानगाराव लाखिनायाव मदत खालामनो हागौ। बिदिब्ला फै मैखुन जानानै मोन्नाय मुलाम्फानि सोमोन्दै मिथिनानै लानि-

Mushroom

1. मैखुनाव केलरी आरो मेजेमनि बिबाङा बाङायै थानायनि जाहोनाव लिरथायखौ कन्ट्रलाव लाखिनायाव मुलाम्फा गोनां खालामो। बेयाव मोनग्रा प्रटिन आरो देरहोग्रा-लावहोग्रा गुणआ उदैखौ जेब्लाबो उखैहोयो। जायजों सुबुङा गोबां जानायनिफ्राय रैखा मोनो। जायनि जाहोनाव बिनि लिरथाया कन्ट्रल जानो हागौ। 2. मैखुनखौ डाइजेशननि थाखाय जोबोद मुलाम्फा गोनां होन्नानै गनायनाय जायो। मैखुनाव थानाय फ्लीसेकेराइडआ प्रिबायटिक्स महरै हाबा मावो, जाय उदैनि जेंनाफोरखौ जानगार खालामनायाव मदत खालामो। 3. मैखुनाव थानाय भिटामिन डि, केल्शियाम, पटेशियाम आरो फस्परासआ बेगेंफोरखौ गोख्रों खालामनायाव खामानि होयो। 4. बिखानि बेमारफोरनि थाखायबो मैखुन जानाया जोबोद मुलाम्फा गोनां। बेयाव केलरी आरो मेजेम थायैनि जाहोनाव बिखाखौ ख'हा खालामनाय खैफोदनिफ्राय रैखा खालामनायाव मदत खालामो। 5. मैखुनाव मोनग्रा एन्टीअक्सिडेन्ट आरो फाइटकेमिकेल्सआ बेखौ एन्टीबेक्टिरियेल आरो एन्टीफांगल बानायो, जाय सुबुंखौ मौसुमी बोथोराव इनफेक्शन जानायनिफ्राय रैखा खालामो आरो इमिउनिटिखौ गोख्रों खालामनायावबो मदत खालामो। 6. मैखुनाव फलिक एसिड आरो आयरनखौ गोबां बिबाङै मोन्नाय जायो आरो बेखौ जायोब्ला नोंथांनि मोदोमाव हीमग्लबिननि थाखोखौ बारायहोनायाव मदत खालामनो हागौ।

Share with your friends!

Related Posts

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सजना (ड्रमस्टिक्स) आ देहाजों लोगोसे आथोनारिनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

सजना (ड्रमस्टिक्स) आ देहाजों लोगोसे आथोनारिनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

भारतनि हान्जाया जोबथा मेचयाव मुलुगनि नैथि हान्जा आर्जेन्टिनानि हेथायै ड्र गेलेदों

भारतनि हान्जाया जोबथा मेचयाव मुलुगनि नैथि हान्जा आर्जेन्टिनानि हेथायै ड्र गेलेदों

भारत आरो इंलेन्ड क्रिकेट सिरिजनि उनावनो आइपिएल, टेस्ट सेम्पियनसिप गेलेगोन

भारत आरो इंलेन्ड क्रिकेट सिरिजनि उनावनो आइपिएल, टेस्ट सेम्पियनसिप गेलेगोन

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here