• Home
  • /
  • North-East
  • /
  • मेघालयनि मोन 19 गामिफोरखौ आफ्रिकान सुइन फेभारनि गोहोम गोग्लैनाय जायगा महरै फोसावबाय

August 31, 2020

मेघालयनि मोन 19 गामिफोरखौ आफ्रिकान सुइन फेभारनि गोहोम गोग्लैनाय जायगा महरै फोसावबाय

सिलं, 30 आगस्ट: सा-सान्जा राइज्योनि मेघालयआव थानाय माखासे गामि ओन्सोलाव आफ्रिकान सुइन फेभारनि गोहोम गोग्लैनाय नुनो मोन्दों। सुलुंनि बायदिब्ला राइज्योनि सिङाव थानाय मोन 19 गामिफोराव दासिम आफ्रिकानि अमाफोरा फारियै थैनायखौ बिथा खालामनानै सुइन फेभारनि साग्लोबनाय सन्देहजों मेघालय सरकारआ बेफोर गामिफोरखौ आफ्रिकान सुइन फेभारनि गोहोम गोग्लैनाय मिरु होन्नानै फोसावदों।

मेघालय सरकारा राइज्योनि सिङाव थानाय सान्जा कासि हिल्स, सोनाब कासि हिल्स, सान्जा जयन्तिया हिल्स आरो सोनाब जयेन्तिया हिल्स जिल्लाफोरनि सुबुंफोरखौ बे समाव थांलाय फैलाय खालामनायनि फारसे गोनों आयेन खालामना होदों। सरकारआ गोनों आयेन खानानै होनाय बायदिब्ला आफ्रिकान सुइन फेभारनि गोहोम गोग्लैनाय गामिनि सुबुंफोरा 10 कि:मिः जान्थायनि बाइजोआव थांलाय फैलाय खालामनो मोन्नाय नङा।

मेघालय सरकारआ दासान्दि गोसारनो हमनाय आफ्रिकान सइन फेभारखौ गोनांथार नोजोरजों बेनिफ्राय सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो थांखिजों गोनांथारै फोसावनाय जादोंदि, आफ्रिकान अमाजों लोगोसे गुबुन अमाफोरखौ फान्नाय आरो जानाय आदार महरै बाहायनायनिफ्राय होबथादों। बेजों लोगोसे सुबुंफोरा थि समावनो भेटेनारि बिफानजों फोनांजाब खालामना मुलिनि राहा खालामना लानांगौ होन्नानैबो फोसावदों। लोगोसे अमा फिसिग्रा आबादारि आरो बिगुमाफोराबो देहानि साखोन सिखोन आरो रैखाथिनि थाखाय सुबुंफ्रा जेरै एरै अमा फारामफोराव थांनो मोन्नाय नङा।

फारसेथिं गोहोम गोग्लैनाय ओन्सोलाव गारि मथरफोराबो गनायथि गैया लासेनो थांनो मोन्नाय नङा । सासान्जा भारतनि आसामजों लोगोसे अरुनाचल प्रदेशआव सोलिफु बोसोरनि थांनाय फेब्रुवारी दाननिफ्राय लानानै दिनैसिमनि गेजेराव मा 17 रोजा अमाफोरा बेरामाव गोग्लैनानै थोंजोङै आफ्रिकान सुइन फेभारजों लोब्बा दं होन्नानै मिथिनाय जादों।

Share with your friends!

Related Posts

आसाम-मिजराम सिमना जेंनानि सावरायनाया फेलें जाबावबाय

आसाम-मिजराम सिमना जेंनानि सावरायनाया फेलें जाबावबाय

अरुणाचलनिफ्राय लांखारनाय सा 5 सेंग्राफोरखौ भारतीय रौनियाफोरनि आखायाव गथायफिनबाय चीनआ

अरुणाचलनिफ्राय लांखारनाय सा 5 सेंग्राफोरखौ भारतीय रौनियाफोरनि आखायाव गथायफिनबाय चीनआ

त्रिपुरायाव साख्रि गोमा जानाय फोरोंगिरिफोरा धर्ना होदों

त्रिपुरायाव साख्रि गोमा जानाय फोरोंगिरिफोरा धर्ना होदों

अरुणाचल प्रदेशआव 3.4 रिक्टार स्केलनि बांग्रि मावदों

अरुणाचल प्रदेशआव 3.4 रिक्टार स्केलनि बांग्रि मावदों

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here