• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • मुग दालिखौ जायोब्ला गोबां मुलाम्फा मोनो

October 13, 2020

मुग दालिखौ जायोब्ला गोबां मुलाम्फा मोनो

   सरासन्स्रायै गासैबो दालिआनो प्रटिनजों आबुं आरो देहानि थाखाय मुलाम्फा गोनां । नाथाय बयनिख्रुइबो मुग दालिया गाहामसिन। बेयाव भिटामिन ए बि सि आरो इनि बिबांआ आबुङैनो थायो। लोगोसे पटेसियाम, आयरन, केलसियाम मेगनेसियाम, कपार, फलेट, फाइबारनि बिबांआबो आरो थोजासे थायो, नाथाय केलरिनि बिबांआ गोबां खम थायो। बे मुग दालिया देहानि लिरथायखौ सामलायनायावबो मदत होयो। मुग दालि जानायनि मुलाम्फाफोरा जादों -

(1) बेखौ जाबाय थायोब्ला ब्लाड प्रेसारखौ सरासनस्रा खालामनायाव मदत मोनो। बेयाव आबुं बिबांनि फाइबार, पटासियाम आरो मेगनेसियाम थायो। फाइबारआ उदैनिफ्राय मैलाफोरखौ बाइजोआव दिहुनहरनायाव मदत होयो।

Mug -dal

(2) मुग दालिजों इम्युनिटीआबो बाङो आरो मेटाबलिज्मआबो बाङो। मुग दालिया मेटाबलिज्मखौ बाराय होनायावबो गोबां मदत गोनां जायो, जायजों गेस, खि गोरा जानाय उदै सानाय बायदि जेंनाफोरा गैया जायो।

(3) देहा सोलेरनि लेरथायखौ बाङाइ खालामनायाव मुग दालिया मुलाम्फा गोनां। मानोना देहानि लेरथाय खमायनायनि डाइटआव हाइ प्रटिन गोनां जाग्रा आदारखौ जानांगौ। हाइ प्रटिन जाग्रा आदार जायोब्ला उखैनाया खम जायो आरो बेबादिजों लेरथायखौ सामलायनायाव मदत मोनो।

 (4) नेमखान्थि बादियै मुग दालिखौ जायोब्ला डायबिटिस बायदि माखासे गोब्राब बेरामफोराबो जानगार जायो। बेयो मोनसेल'-ग्लाइसेमिक इन्डेक्स। बेनि ओंथिया जादों मुग दालिखौ जायोब्ला देहायाव इन्सुलिन, ब्लाड सुगार आरो मेजेमआ बाङाइ जायो।
Share with your friends!

Related Posts

चिरां जिल्लानि सान्तिपुरआव आइजो आरो गथसाफोरनि देहायारि जेंनाफोरनि सायाव सावराय जथुम खुंदों।

चिरां जिल्लानि सान्तिपुरआव आइजो आरो गथसाफोरनि देहायारि जेंनाफोरनि सायाव सावराय जथुम खुंदों।

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

गसाइगावनि स्रीरामपुरआव बिलाटि जौजों आबुं गंसे ट्राक हमदों।

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सा 30 NLFB नि सोद्रोमाफोरा दिनै सौफैबावबाय

सजना (ड्रमस्टिक्स) आ देहाजों लोगोसे आथोनारिनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

सजना (ड्रमस्टिक्स) आ देहाजों लोगोसे आथोनारिनि थाखायबो मुलाम्फा गोनां

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here