• Home
  • /
  • Regional
  • /
  • मिरु सरकारआ जरहाटनिफ्राय माजुलि फोनांजाबनाय लामाखौ गोदान माहारियारि राजा लामा महरै फोसावदों

November 20, 2020

मिरु सरकारआ जरहाटनिफ्राय माजुलि फोनांजाबनाय लामाखौ गोदान माहारियारि राजा लामा महरै फोसावदों

दिसपुर, 20 नभेम्बर: राइज्यो सरकारनि खावलायनायखौ गोनांथियै आजावना लानानै मिरुनि रोगाथाय आरो माहारियारि राजा लामा बिफाना थांनाय 17 नभेम्बराव इन्डिया गेजेतआव फोसावनाय मोनसे फोसावथिनि गेजेरजों जरहातनि 715 नं माहारियारी राजा लामानि फोनांजाब थावनिनिफ्राय माजुलिनि कमलाबारि गाथोनाव जोबनो गोनां लामाखौ 715-के नं गोदान माहारियारि राजा लामा महरै फोसावनाय जायो। बेराफारसेथिं गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ मिरु सरकारआ बे लामाखौ गोदान माहारियारि राजा लामा महरै फोसावनाय थांखिखौ बरायनानै बुङोदि बे थांखिया माजुलिनि रांखान्थि-समाजारि, हारिमुवारि, रोगाथाय बाइदिनि बिथिङाव गोबां सोलायनाय फैगोन। बे थांखिया गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि दैदेननायाव मिरु सरकारआ आसामनि जौगानाय बिथिङाव थानाय बिबानि मोनसे गोजों बिदिन्थि होननानै गिबि मन्थ्रिआ बुङो। गिबि मन्थ्रिआ बे थांखिनि थाखाय गाहाइ मन्थ्रि नरेन्द्र मदिजों लोगोसे मिरु रोगाथाय मन्थ्रि नीतिन गादकारिनो जरखायै साबायखर होयो। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि दैदेननाय मिरु सरकारआ लानाय थांखिनि फिथायमहरै गासै सा-सानजाजों लोगोसे राइज्योनि लामा, रेल, दै लामा, अख्रां लामा बायदिनि जौगानाया जरखा दिग मोननो हादों होननानैबो गिबि मन्थ्रि बुङो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here