• Home
  • /
  • Breaking News
  • /
  • माजबाटआव गान्जाजों लोगोसे लाइमोनखौ खादों

September 24, 2020

माजबाटआव गान्जाजों लोगोसे लाइमोनखौ खादों

माजबाट, 24 सेप्टेम्बर : उदालगुरि जिल्लानि माजबाट पुलिस थानानि सिङाव थानाय बाहादुर आदर्श गामिनि टनिं बाजारनि साखाथिआव बुधबारखालि फुंनि सोरांसि समाव मोनसे सुलुंखौ मोन्नो हानायनि गेजेरजों पुलिसआ आयेन बेरेखा फेग्रा बेसाद गान्जाजों लोगोसे सासे लाइमोनखौ हमनो हायो। पुलिसनि सुलुंआ मिथिहोनाय बादिब्ला, मोनसे सुलुंखौ मोन्नो हानायनि गेजेरजों माजबाट पुलिस थानानि बिबानगिरि मिन्टु सन्दिकै आरो आइ एस रहित कुमार सेट्रिनि दैदेन्नायाव पुलिस हानजाया बाहादुर आदर्श गामिनि टनिं बाजारनि साखाथिआव लाखिनानै गोबारै फैनाय गुफुर गाबनि एएस-01-ए किउ-1036 नम्बरनि गंसे आइटेन गारिआ बेलथायो।

Weed Smuggler

जाहोनाव पुलिस हानजाया बे जाथायनि लोगोसे जाथायथिलिआव सहैनानै गारिनिफ्राय 25 बेग गान्जा आरो सासे लाइमोनखौ खानो हायो। पुलिसआ खानो हानाय लाइमोननि मुंखौ 3 नं धनश्री बगरीबारि गामिनि हनेश्वर बसुमतारिनि फिसाज्ला नितुल बसुमतारि (39) होन्नानै मिथिनाय जादों। गारिनिफ्राय बोखांनो हानाय भांआ 1 कुइन्टल 30 के:जिः आरो भांनि बेसेनआ बाजाराव 6 लाख रां जागौमोन होन्नानै मिथिनाय जादों। दासिम पुलिसआ लाइमोननि हेंथायै 79/2020 नम्बराव केस जाबसिन्नानै बिखौ कर्टआव थिसन्नाय जादों।

Share with your friends!

Related Posts

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

दुलाराइ बाथौ गौथुमनि आफादगिरि ड० लिलाधर ब्रह्मनि बान्द्रा आसारखौ दिनै खुंफुंबाय।

दुलाराइ बाथौ गौथुमनि आफादगिरि ड० लिलाधर ब्रह्मनि बान्द्रा आसारखौ दिनै खुंफुंबाय।

फैगौ 10 नबेम्बर खालाराव अदालगुरियाव करेन्द्र बसुमतारिनि सारादु खुंगोन ।

फैगौ 10 नबेम्बर खालाराव अदालगुरियाव करेन्द्र बसुमतारिनि सारादु खुंगोन ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here