• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • बि टि सियाव बिजेपिया गं 25 हेलिकप्टार बाहायनानै बिसायख’थि फोसावदिब्लाबो बि पि एफखौ फेजेन्नो हायाः हाग्रामा महिलारि

November 9, 2020

बि टि सियाव बिजेपिया गं 25 हेलिकप्टार बाहायनानै बिसायख’थि फोसावदिब्लाबो बि पि एफखौ फेजेन्नो हायाः हाग्रामा महिलारि

उदालगुरि, 9 नभेम्बरः आसामनि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे गुबुन जायखि-जाया हान्जानि दैदेनगिरिया बि टि सिआव गं 25 हेलिकप्टार आरो फ्लाइट बाहायनानै बिसायख'थि फोसावदिंब्लाबो बि पि एफखौ फेजेन्नो हानायनि गोहो गैया। बे बाथ्राखौ दाबिनानै बुंदों बि पि एफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिआ। रबिबारखालि 32 नं भेरगाव बियाबनि बि पि एफनि बिजाथि नेरसोन बर'नि जानानै बिसायख'थि फोसावदिं मेलआव बाहागो लानानै हाग्रामा महिलारिआ बुङोदि, बि टि सि गोरोबथानि सिगां बे हालामाव जेबो गैयामोन, नाथाय बि टि सि दाजानायनि उनाव बे ओन्सोलाव बि पि एफ दोलोनि दैदेन्नायाव लामा, दालांजों लोगोसे गासै बिथिङावनो जौगानाय फैदों आरो ओन्सोलनि गासै हारि-हारिसाफोरनि जिउ खां राहायावबो गोबां सोलायनाय फैदों। थांनाय 15 बोसोराव बि टि सिनि राइजो-राजाफोरा बि पि एफखौ जेरैबायदि फोथायनानै सरकार खुंनो खाबु होबोदों बेबादिनो बि पि एफ हान्जायाबो राइजो-राजाफोरनि मुलाम्फानि आरो जौगानायनि थाखाय खामानि मावबोदों। लोगोसे इउ पि पि एल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर'खौ सोंखारिनानै बि टि आर गोरोबथानि सायाव हाग्रामा महिलारिआ बुङोदि, बि टि आर गोरोबथाया बर'फोरनि थाखायल' बे गोरोबथाया अनाबर’फोरनि थाखाय नङा। गोरोबथायाव बर'फोरनि थाखायल' मख'नाय दं। नाथाय बि टि सि गोरोबथायाव बर'फोरनि अनगायै गासै हारि-हारिसाफोरनि थाखाय रैखाथि, थामोन्था आरो गासै मोन्थायफोरनि थाखाय मख'नाय दङ।

Hagrama Mohilary President BPF

बेराफार्से सान्नैसो सिगां मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माआ बि पि एफ दैदेन्नाय बि टि सि सरकारखौ सोंखारिनायनि फिनजाथाय महरै मिनिनानै हाग्रामा महिलारिआ बुङोदि, बि टि सिआव मोनबो रोखोमनि करापसन जायाखै। हिमन्तआ जायखिजेखि रावजों सोंखारिया एबा हेंथा बिबुंथि लाखियामानो बिनि रावखौ राइजो-राजाफोरा फोथाया। हिमन्तजों लोगोसे जायखि-जाया दैदेनगिरिआनो बि टि सियाव हेलिकप्टार लानानै बिसायख'थि फोसावदिंब्लाबो बि पि एफखौ फेजेन्नो हानायनि गोहो गैया होन्नानै हाग्रामा महिलारिआ दाबिबावो। भेरगाव बियाबाव रबिबारखालि बिसायख'थि फोसावदिं मेलयाव आइजो बि पि एफनि आफादगिरि सुप्रिया रानी ब्रह्म, एम एल ए कमली बसुमतारि, महेश्वर बर', बारग' एम एल ए हितेश बसुमतारि, बि टि सिनि बारग' मावफुं सोद्रोमा बनमाली बर', बि पि एफ हान्जानि ननै सेरफां बियाबनि बिजाथि सुरेश तान्ति, खालिंदुवार बियाबनि बिजाथि बन्जार दैमारि, मुदैबारि बियाबनि बिजाथि जगदिश सरकारमोनजों लोगोसे हान्जानि गोबां दैदेनगिरि आरो रोजा-रोजा सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here