• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • बि टि सिनि जौगालु हाबा हुखानि सायाव नायफामनो कक्राझाराव राइज्यो बेंगिरि, बि टि सिनि साफ्रोमबो सुबुंफोरानो टीम बि टि सि महरै हाबा मावनांगोन: मुखि

September 15, 2020

बि टि सिनि जौगालु हाबा हुखानि सायाव नायफामनो कक्राझाराव राइज्यो बेंगिरि, बि टि सिनि साफ्रोमबो सुबुंफोरानो टीम बि टि सि महरै हाबा मावनांगोन: मुखि

कक्राझार, 15 सेप्तेम्बरः सानसेनि हाबाफारि लानानै समबारखालि बिटिसिनि राजथावनि कक्राझाराव राइज्यो बेंगिरि एबा बिटिसिनि खुंगिरि प्रफेसार जगदिश मुखिआ दावबायफैयो। बे दावबायनाय बुब्लियाव राइज्यो बेंगिरिआ बिटिसिनि दरब्रै जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि, एसपि आरो गुबुन गुबुन बिफाननि बिफानारि गाहायफोरखौ लोगोयाव लानानै बे गोनांथार मेलयाव जिरायो। बिटिसि सेक्रेटारियेटआव बिफानारिफोरखौ लोगोसे लाफानानै राइज्यो बेंगिरिआ बिटिसि खुंथायनि आवथायाव थानाय गुबुन गुबुन जौगाखांलु हाबा-हुखाफोरखौ मावफुंनायनि सायाव गोनांथि होनो खावलायो।

Governor of Assam Visit Kokrajhar (2)

 बिटिसि खुंथाया साखा-फारा जानायल' नङा अदेबानि राइजो-राजानि मोन्थाय आरो गाहामनि थाखाय हाबा मावनायावबो नोजोर होनांगोन होन्नानै बिथाङा बोसोन होयो। जौगालु जायखि-जाया हाबा-हुखानि सायाव लेहेम खालामग्राफोरनि हेंथायै सहायनाय जानाय नङा होन्नानै मख'ना जिल्लानि सिङाव थि खालामजानाय जौगाखां बिथांखिफोरखौ थिखानाय समनि गेजेराव मावफुंनो बिथोन होयो। बिथाङ बङोदि, बिटिसिनि दरब्रै जिल्लायाव थानाय गुबुन गुबुन हारि-माहारिहा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाफोर दङ आरो बेखायनो गासैबो हारि-माहारिनि जेंनाफोरखौ सिनायथिनानै हाबा मावनांगोन। बिटिसिनि राइजो-राजाफोरनि गोनांथार मोन्नो गोनां खाबुफोरा जाहाथे मोनफुंजायो बेनि सायाव जर'खा नोजोर होनो बिटिसिनि सामलायगिरि राजेश प्रसादजों लोगोसे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि सिद्धार्थ सिंखौ बिथोन होयो।

राइज्यो बेंगिरिया जाय समनिफ्राय बिटिसिनि खुंथायखौ सामलायनो गावनि आखाइयाव लानानै थांदों बै समनिफ्रायनो बिटिसि नाङै बिसायख'थिनि कड अफ कन्डाकआ नांनानै दङ। बेखायनो गोदान मोनबो रोखोमनि जौगालु बिथांखिफोरा दिनैसिम मावफुंजायाखै। बेखायनो जायफोर बिथांखिफोरा सिगांनिफ्रायनो जागायजेन्दों बेफोर बिथांखिफोरखौ मावफुंनायनि सायाव आखाइ होनो बिथोन होयो। बेबादिनो गावनि सामलायजेन्नायनिफ्राय जागायजेन्नानै दिनैसिम पिडब्लिउडि आरो बायदि न'युंफोर लुफुंनायनि सायाव सुलु लानो नाजानानै राइज्यो बेंगिरिआ जिल्ला दरब्रैनिफ्राय रोखा मिबथिनो नाजायो। बे बेलायाव राइज्यो बेंगिरिनो फोरमायथिनाय जायोदि, गासै गं 20 न'युंफोरखौ थांनाय 27 एप्रिलसिम लुफुंनाय जादों।

Governor of Assam Visit Kokrajhar (1)

बेबादिनो दों 56 लामा (124.9 किल'मिटार) लामाखौबो थांनाय 27 एप्रिलनि गेजेराव मावफुंनाय जादों। बेबादिनो हारियालि(सोमख्रै) बिथांखिनि सायावबो राइज्यो बेंगिरिया मिबथिनो नाजायो। राइज्यो बेंगिरिनो फोरमायथिनाय बादिब्ला बोहैथि समसिम बिटिसिनि दरब्रै जिल्लायाव थिखानाय 40 लाख बिफांनि जायगायाव दिनैसिम 44.14 लाख बिफांफोरखौ गायनाय आरो रान्नानै होनाय जादों। बेखौ नायोब्ला 110.35 जौखोन्दो बिफांखौ गायनाय जाबाय आरो बेनि गेजेराव 82.54 जौखोन्दो बिफाङानो थांनानै दं। हा खाजोना बिफाननि बागै मख'नाय बादिब्ला जाय समाव राइज्यो बेंगिरिया बिटिसिनि खुंथायखौ गावनि आखाइयाव लानानै थांजेन्दोंमोन बे समाव चिता, जमाबन्दि बायदिफोरा मेनुवेल राहाजोंनो सोलिनानै दङमोन आरो जाहोनाव राइजो-राजाफोरा गोब्राब थासारिजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादोंमोन । नाथाय बिबान लानाय लोगो-लोगो राइज्यो बेंगिरिया बे बेलायाव नोजोर होयो आरो डिजिटेल खालामनायनि सायाव जर होयो। राइज्यो बेंगिरिनि गोखों बिफाव लानायावनो कक्राझार, चिरां, बागसा आरो उदालगरि जिल्लायाव थानाय गं 13 सार्केलनि आवथायाव गासै 2,37,493 पात्ताखौ डिजिटेल खालामनो हाबाय आरो बे राहाया बागसा जिल्लायाव 20 सेप्तेम्बरखालि गासैबो मावफुंजागोन होन्नानै मिजिंथिनाय जादों। 

थांनाय 15 आगस्टनिफ्राय कक्राझार, दतमा, गसाइगाव, भावरागुरि, चिरांनि चिदली, बेंटल आरो बिजनीयाव माखासे अनलाइन सिबिथाय राहाखौ जागायनाय जादों होन्नानै मख'ना फैगौ 20 सेप्तेम्बरनि गेजेराव उदालगुरि जिल्लायावबो जागायनो राहा लानाय बाथ्राखौ राइज्यो बेंगिरिनि सिगाडाव फोरमायथिनाय जायो। पन्चायत आरो गामि जौगाखां बिफानआवबो लकडाउननि थाखाय राइज्योयाव गिदिंबोफिन्नाय बिटिसिनि दरब्रै जिल्लानि सिङाव गोबांथार श्रमिकफोरा मुलाम्फा मोन्नाय बाथ्राखौ मख'नाय जादों। फोरमायनाय बादिब्ला बिफानआव एमजिएनरेगानि आवथायाव 23.8 लाख सान हाबा मावनायनि खाबुखौ होनाय जादों आरो बेबायदिनो 12,920 सुबुंफोरनो जबकार्डनि राहा खालामनाय जादों । प्रधान मन्थ्रि आबास यजनानि आवथायाव गासै 11,384 न'फोरखौ लुफुंनाय जादों आरो बेनि गेजेराव गं 272 खौ साहा बागान ओन्सोलाव लुफुंबाय। आबाद बिफाननि सिङाव गिबि मन्थ्रिनि समग्र ग्रामिन उन्नयन यजनायाव थांनाय 27 एप्रिलनिफ्राय दिनैसिम गासै 627 गं ट्रेक्टरफोरखौ गथायनाय जादों होन्नानै फोरमायनाय जादों।

Governor of Assam Visit Kokrajhar (3)

बेबादिनो दमकल, आबादनि जोलै बायदिफोरखौबो आबादारिफोरनि रांखान्थिखौ गोखों खालामनो बिटिसिनि दरब्रै जिल्लानि खुंथाया राहा लानाय बाथ्राखौ राइज्यो बेंगिरिनो फोरमायथियो। राइज्यो बेंगिरि प्रफेसार जगदिश मुखिआ बुंदोंदि, बिटिसिनि साफ्रोमबो सुबुंफोरानो टीम बिटिसि महरै हाबा मावनांगोन । जाहाथे गोसो गुदुं सुबुं सम्पद सोरजिनानै बिटिसिखौ जौगाखांहोनो हायो आरो थांखिनाय सिमांखौ मोगथां महर होनो हायो। गावनि बिफान रुजुन्नायनिफ्राय दरब्रै जिल्लानि गासैबो सरकारि मावदांसाफोरनो मदत आरो हेफाजाब होनायनि थाखाय बिथाङ बयनिसिमबो साबायख'र जासियो। मेलया थुंगेखांनायनि उनाव राइज्यो बेंगिरिया कक्राझार जिल्लानि बेसरगावआव लुफुंजाबाय थानाय मेडिकल कलेज एन्ड हस्पितालखौ दावबायनानै खौरां लाहैयो।

Share with your friends!

Related Posts

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here