• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • बि आर फेरेंगाया बारग’ एन डि एफ बिफोरखौ गाज्रि सोदोब बाहायनानै बखिनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौः बि. सावरायगोरा

December 5, 2020

बि आर फेरेंगाया बारग’ एन डि एफ बिफोरखौ गाज्रि सोदोब बाहायनानै बखिनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौः बि. सावरायगोरा

चिरां, 5 डिसेम्बरः बि टि सि बिसायख'थिनि समआ खाथिनिफ्राय खाथिसिन सफैनाय हिसाबै गुबुन गुबुन बियाबफोरजों लोगोसे चिरां जिल्लानि मोन 7 बियाबफोरावबो दासान्दि गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोरनि बिसायख'थि फोसावदिंनाया मुखुबै सोलिगासिनो। 4 डिसेम्बरखालि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंतल जांख्रिखां फोथाराव बि पि एफ दोलोनि मोनसे बिसायख'थि फोसावदिं मेलआ जानानै थाङो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै 13 नं चिरां बियाबनि बि पि एफनि बिजाथि बि. सावरायगोरा (अमर बसुमतारी)आ खौरांगिरिनि सिगाङाव फैगौ खुंजानो गोनां बि टि सि बिसायखथिखौ गोजोनै गोजोन खुंफुंजानो हानाय बादि बयखौबो बाहागो लानो थाखाय राइजो-राजाफोरखौ खावलायो।

B Saoraigwra

लोगोसे बिसायख'थियाव देरहायोब्ला बियाबनि सिङाव थानाय आबाद, लामा-दालांजों लोगोसे बारग' एन डि एफ बिफोरनि थानाय गोबां केस आरो रिहेबिलेटेसननि खामानिखौ सिगांग्रो मावगोन होननानै फोरमायो। लोगोसे खौरांगिरिनि सिगाङव बि. सावरायगोराया आगुनि एन डि एफ बिनि गाहाय नेहाथारी दानि 14 नं चिरां दुवार बियाबनि इउ पि पि एलनि बिजाथि रन्जित बसुमतारी (बि. आर. फेरेंगा)खौ थांखिनानै बारग' एन डि एफ बि सोद्रोमाफोरखौ गाज्रि राव बाहायनानै बखिनायनिफ्राय जानगाराव थानो आरो मोजां साननाय हनायजों आगान सुरनानै समाजनि मोजां खामानि मावनो खावलायो।

Share with your friends!

Related Posts

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here