• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • बिपिएफनि नेहाथारि प्रबिन बर’नि होनाय बिबुंथिनि सायाव एमपि बिस्वजित दैमारिनि खेंफोरथि

September 28, 2020

बिपिएफनि नेहाथारि प्रबिन बर’नि होनाय बिबुंथिनि सायाव एमपि बिस्वजित दैमारिनि खेंफोरथि

कक्राझार, 28 सेप्तेम्बरः बिपिएफनि बिबान बान्थ'नाय (एक्टिं) गाहाय नेहाथारि प्रबिन बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बर' गोरोबथा मावफुंनायनि सायाव आंनि बुंनाय बाथ्राखौ आंनि गावयारि बाथ्रा होन्नायजों लोगोसे बेयो बिपिएफनि बिबुंथि नङा होन्नानै बुंनाया थारैनो सैथो बाथ्रा। दिनैसिम बिपिएफ हान्जायाव बर' गोरोबथाखौ लानानै बेबादि जेबो आजावनाय थांखि गैया। गेदेमा प्रबिन बर' बिथाङा जायफोर बाथ्राखौ बुंदों, बर' गोरोबथानि गेजेरजों एनडिएफबिखौ गुबै लामायाव फैफिन्नायखौल' बरायो एबा गनायथि होयो होन्नाय बाथ्रायाबो दासिम बिपिएफ हान्जायाव नाजावजानाय थांखि नङा। बिब्दिनो बिपिएफनि लेङाइ गाहाय आफादगिरि आरो आसामनि मन्थ्रि चन्दन ब्रह्म बिथांनि बर' गोरोबथा बादियै एनडिएफबिनि केस बोखांनाय, फिन जिउ राहा गायसनफिन्नायनि थाखाय जायफोर हाबा मावबाय थादों बेबो बिपिएफनि जेबो लाजानाय थांखि नङा । बेराफार्सेथिं बिपिएफनि मानगोनां आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बर' गोरोबथायाव जेबो गैया आरो बेखौ बिपिएफ हान्जाया मावफुंहोआ होन्नाय बाथ्रायाबो दिनैसिम बिपिएफ हान्जानि नाजावजानाय थांखि नङा । बेफोरो गासैबो सम आरो आबहावाखौ लानानै गावबा गाव बुंनाय बाथ्रा। बोहैथि बोसोरनि गिबियावनो जालांनाय बर' गोरोबथानि समाव गोरोबथानि रेबजेन (ड्राफ्ट) कपिखौ बै समाव बिटिसिनो भारत सरकारआ बिटिसिनि मावख'गिरिफोरनि आखाइयाव गथायनानै होदोंमोन आरो बेवहाय बिटिसि खुंथाइनिफ्राय माबाफोर सोदांनांगौ एबा बुंनांगौनि बिबुंथि दंब्ला बिदोंमोन । अदेबानि बेनि सायाव जेबो सोदांनाय/फोसाबनाय हरफिनालासे बे गोरोबथायाव आसामनि गिबि मन्त्रिजों लोगोसे बिटिसिनि गाहाय बिथाङाबो साक्षि महरै सागान होदोंमोन।
Biswajit Daimary, MP Rajya Sabha
       ओंखायनो बे गोरोबथायाव खेंसालियायैब्लाबो बिपिएफनि मदद थानाया रोखा। बे ओंथियावनो दाखालि बर' गोरोबथानि माखासे फारिखौ मावफुंनायनि थाखाय आं सरकारखौ साबायख'र बाउदोंमोन आरो गोजोन्नाय फोरमायदोंमोन । बेयो आंनि गावनि सानस्रिजों बर' हारिनि बे एसेबां गिदिर माखासे आयदाफोर जेरै-1. बर' बिजोंनि थाखाय आलादा बिथोनगिरि दानाय, 2. बर' रावखौ आसामनि लोगो सरकारि राव महरै गनायथि होनो आवगायनाय, 3. बर' कसारि अटनमास काउन्सिल दानो आवगायनाय, 4. बर' रावखौ बिजिरसालिआव बाहायजानाय राव महरै गनायथि होनो आवगायनाय, 5. बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ नांगौ बादियै सरकारि खालामनाय राहा आरो बिटिसिनि गासै बिजोंनि फरायसालि आरो फरायसालिमाफोरखौ सरकारि खालामनाय, बेफोरबादि आयदाफोरखौ मावफुंनो लानायाव सरकारखौ साबायख'र बाउनाया साफ्रोमबो बर' फिसानिनो बिबान होन्नानै आं बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। सासे बर' हिसाबै आं जायखि आफाद एबा जायगायावनो थायाथों मानो बर'नि मोजांखौ आं बेरेखा खालामनो हाया आरो मोजांखौ बाख्नायालायै थानो हाया। आंनि जिउयानो हारिनि बेफोर जेंनाखौ लानानै हाबा मावनायनि गेजेरजों दिन थांबोदों । बेनिखायनो बेफोरनि सायाव सोरनिबा मोजां मोन्नाय, गाज्रि मोन्नायनि सायाव सोनारालासे आं गावनि मोन्दांथिजों बे बाथ्राखौ बुंनाय जादोंमोन होन्नानै राइज्यो सभानि एमपि बिस्वजित दैमारि बिथाङा फिनजाथाय होदों।
Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here