• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • बिटिआर गोरोबथानि दफा बादियै सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाआ बिटिआरआव सोस’नजानायनि लामायावः खुंख्रा स्वर्गियारि

September 28, 2020

बिटिआर गोरोबथानि दफा बादियै सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाआ बिटिआरआव सोस’नजानायनि लामायावः खुंख्रा स्वर्गियारि

ढेकियाजुलि, 28 सेप्टेम्बर : ढेकियाजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलिआव रबिबारखालि ढेकियाजुलि दखरा बर' फरायसा आफाद, थेलामारा बर' फरायसा आफाद आरो सोनाब तेजपुर बर' फरायसा आफादआ जुथायै मोनसे हाबाफारि बानजायनायनि गेजेरजों बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाआ बिटिआरआव सोस'नजानो गोनां आयदानि सायाव सावरायनाय जादों। बे हाबाफारिआव ढेकियाजुलि, टेलामारा आरो सोनाब तेजपुर बर' फरायसा आफाद मिरु एबसुनि बोसोनगिरि खुंख्रा स्वर्गियारिखौ बरायनायबो जादों। बे हाबाफारिआव एबसुनि बोसोनगिरि खुंख्रा स्वर्गयारिआ बुङोदि, थांनाय 27 जानुवारिआव जालांनाय बर'नि जारिमिनारि थामथि गोजोन गोरोबथा थामहिनबा बिटिआर गोरोबथानि दफा बादियै थांनाय 25 सेप्टेम्बराव गामि दानख'नाय आरो सोस'ननायनि सायाव खामानि मावनो थाखाय मोनसे कमिसन दानाय जादों। बे कमिसन दाफुंनायनि गेजेरजों सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाआव बिटिआरआव सोस'नजानायनि मिजिंथिनो हायो। सिगांनि मोननै बर' गोरोबथा बिएसि आरो बिटिसिआव सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाआ थालांदोंमोन ।

Dekiajuli ABSU

नाथाय बे खेबनि थामथि बर' गोरोबथा बिटिआरआव मोननैबो जिल्लाआ सोस'नजानायनि लामायाव। बे आयदाखौ लानानै सनितपुर आरो बिश्व'नाथ जिल्लानि ट्राइबेल आरो बर' राइजो-राजाफोरा थाबैनो कमिसननि बिबानगिरिफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मा रोखोमै बिटिआरआव बे मोननै जिल्लाआ सोस'नजागोन बेनि सायाव सावरायनाय जागोन होन्नानै स्वर्गियारिआ फोरमायदों। लोगोसेयैनो बे आयदाखौ लानानै सनितपुर आरो बिस्वनाथ जिल्लाआव दुंहाव थासारि सोमजिनो नागिरनायखौ लानानैबो बे मोननै जिल्लानि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ जेबो जिंगासिया लासे आरो दावराव -दावसि खालामा लासे गोजोन थासारि लाखिनो खावलायदों। औरैहाय, ढेकियाजुलि दखरा बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि तपन बर'आबो बुङोदि, दखरानि सिङाव थानाय गं 32 बर' गामिनि राइजो-राजाफोरा जेबो बेले-बेजे आरो गोनो-गोथो जायाजासे बेफोर सान्नायखौ दोन्थ'नानै गोजोन आरो जौगानायनि थाखाय खामानि मावनाय एबा सावरायनायाव बाहागो लाफानांगोन। बिटिआरआव बबे गामिया थिसनजागोन आरो बबे गामिया थिसनजाया बेखौ कमिसनजों सावरायनायनि गेजेरजोंसो रोखा जागोन। बेनिखाइनो जो गावजों-गाव दावराव-दावसि, गुलुं-गुजुं जायालासेनो मोननैबो जिल्लानि गासै बर' राइजो-राजाफोरा बिटिआरआव सोस'नफानो थाखाय कमिसनजों सावरायनो ओंखारबोनांगौ आरो नारसिननांगौ होन्नानै खावलायो। सोनाब तेजपुर दखरा एबसु आरो टेलामारा एबसुआबो गाव-गावनि दखरानि सिङाव थानाय गामिनि राइजो-राजाफोरखौ दावराव-दावसि सोमजिहोया लासे गोजोन थासारि लाखिनो खावलायो।

Share with your friends!

Related Posts

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here