• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • बिटिआर एकर्डआव जेबो गैया बुंनायनि थाखायनो बिपिएफआ माइनास जागासिनो दङः फैला बरगयारी

September 12, 2020

बिटिआर एकर्डआव जेबो गैया बुंनायनि थाखायनो बिपिएफआ माइनास जागासिनो दङः फैला बरगयारी

बिजनी, 12 सेप्तेम्बरः चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 17 नं सुबाइझार बियाबयाव इउ पि पि एल दोलोनि बिसायख'थियारि मोनसे फोसावदिंनाय मेलआ जानानै थाङो। सुबाइजार बियाबनि गासै मोन 3 थावनियाव बिसायख'थि फोसावदिंनाया जानानै थाङो। गिबियाव मंगलियान हाथायसालिनिफ्राय जागायनानै कस्लाबारिनि गेलग्रा फोथार आरो बल्लामगुरिनि लादामगनि गेलेग्रा फोथाराव बिसायख'थि फोसावदिंनाय जायो। दरथामबो थावनियाव रोजा इउ पि पि एल दोलोखौ हेफाजाब होग्रा राइज्योफोरनि नुजाथिनायाव गुबुन गुबुन दोलो आफादनिफ्राय गासै सा 300 सोद्रोमाफोरा इउ पि पि एल दोलोआव गोदानै हाबफैयो।

Akhil Gogoi (2)

बे बिसायख'थियारि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बरगायारि बुङोदि, गोजाम मेथाइफोरखौ समजों लोगोसे गोदानारि दामनाय-देनाय देंखोजों गाब सोलायहोदों बेबायदिनो बिपिएफनि गोजाम खुंथाय गोहोया सोलायनानै गोदान सरकारा इउपिपिएलनिनो जागोन। बिथाङा बुंबावोदि, बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव बिटिआर एकर्डआव जेबो गैया होन्नानै जेसेबांनो मेलमिटिंफोराव हब्रा-हब्रा बुंबोदों एसेनो इउपिपिएल दोलोआ मुलाम्फा जादों आरो बिपिएफ दोलोआ ख'हा जाबोदों।

थांनाय 17 बोसोर सरकार खुबोनाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया जाख्ल'नायनि अनगायै गाहाम खुंथाय खालामाखै आरो खामानि गैजायै लाइमोनफोरखौ राजखान्थियारि मुलाम्फानि अनगा गावखौ सुंथानायनि राहा खालामनानै होयाखै होन्ना बिथाङा अजद होयो। हाबाफारियाव 17 नं सुबाइझार बियाबनि बिजाथि गुणेश्वर गयारि, इउपिपिएल दोलोनि मिरु आफादनि सोद्रोमा हेलेना सरगयारि, मिरु दुलाराइ बर' फरायसा आफादनि लेडाइ आफादगिरि जयन्त बसुमतारि, बुंथिगिरि पनिन बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो।

Share with your friends!

Related Posts

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

आसामनि मादावनो मुंदांखा जानो हानाय बगामाति लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ दिनै सोरखारि भाबै बेखेवनानै होबाय। 

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

Ex Volunteers ग्रुबा All Bodo Ex Volunteer Force Organization मुं होना दिनै मिरु आफादखौ गोदानै दाफुंबाय।

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

क’क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव ईशान चन्द्र मोसाहारी फोथायफुनजि बेनि सेथि गोसोखां बिबुंसार हाबाफारि खुंदों

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Grand Assam 2022 आव Ushna Basumatary आ Grand Miss Assam  Eminent 2022 बिमुंखौ मोननो हादों ।

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here