• Home
  • /
  • BTR
  • /
  • बासुगावआव जिल्ला बि जे पिनि मावफुं मेलआव बिजेपिनि राइज्योयारि आफादगिरि रन्जित दास

November 5, 2020

बासुगावआव जिल्ला बि जे पिनि मावफुं मेलआव बिजेपिनि राइज्योयारि आफादगिरि रन्जित दास

बासुगाव, 5 नभेम्बरः बिटिसि बिसायख’थिआ जेसेबांनो खाथि नोजोराव फैबाय थादों एसेबांनो दोलो आफादफोरनि गोख्रोङै  बिसायख'थि फोसावदिंनायाबो गोख्रोंसिन जानायखौ नुनो मोन्दों । बिब्दिनो चिरां जिल्लानि बासुगावआव बुधबारखालि खुंनाय जिल्ला बिजेपिनि आफादगिरि बिप्लब देबनाथनि मासि सामलायनाय बे मावफुं मेलआव बाहागो लाफैदोंमोन बिजेपि दोलोनि राइज्योयारि आफादगिरि रन्जित दासआ। मेलआव बिजेपिनि राइज्योयारि आफादगिरिया बुङोदि, बिजेपि दोलोआ बिटिसिआव लिडारचिफ जानो हायाब्लाबो पार्टनारचिफ जागोन । बासुगावआव खुंनाय बे बिजेपिनि जिल्ला मावफुं मेलआव बाहागो लानानै दोलोनि राइज्योयारि आफादगिरि दासआ खौरां बिजोंनि सिगाङाव बुङोदि, बे खेबाव बिटिसि सरकार दाफुंनायाव बिजेपि दोलोआ जेरैखि जाया सरकाराव थागोन। मख'नो गोनांदि, गिबि समफोराव बिजेपि दोलोआ बिटिसिखौ दखल खालामनायनि बाथ्रा बुंदोमोनब्लाबो आथिखालाव हरखाब राइज्योयारि आफादगिरिया गावनि बिबुंथिखौ सोलायनानै फोरमायनाय बायदिब्ला बिटिसिआव लिडारचिफ जानो हायाब्लाबो जेरैखि जाया पार्टनारचिफआव थागोन।

Ranjit Das at basugaon

सान्जौफु समाव खुंनाय मेलआव रन्जित दासआ आरोबाव बुङोदि, बिटिसि बिसायख’थिनि खुंगोन अक्ट'खौ दासिम फोसावथ'यैआव दोलोआ बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय मेल आफादखौ दासिमबो जागायजेनाखै। नाथाय बिटिसिआव दोलोनि थासारिखौ गोख्रोंसिन खालामनो राहा लानाय एबा हाबाफारि लानाय जाबाय होन्नानै बुङो। बिथाङा गावनि बिबुंथियाव बुङोदि, बिटिसिआव बिजेपिनि खमैबो 2 लाख सोद्रोमाफोर दङ आरो मोनफ्रोमबो जिल्ला, मन्डल आरो बुट कमिटि थाखोयाव दोलोनि मावथांखि हाबाफारिफोरा सोलिगासिनो दं। जों बिटिसिआव मोन 26 मासियाव बिजाथि फसंनाय जादों आरो बेजों लोगोसे मोनसे बियाबआव उदां बिजाथिखौ आबुं हेफाजाब होनानै मिजिंथिजानाय बायदि मासिखौ देरहानो हागोन होन्नानै दाबि खालामना बुंबावोदि, जों खौसेथिनि गेजेरजों फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव मोन 21 मासिखौ देरहानो हायोब्ला गुबुन दोलोनि जेबो हेफाजाब नाङा होन्नानै बुङो।

Share with your friends!

Related Posts

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

न’खर न’खर हादरारि फिरफिला बिरहोनाय थांखिजों 24BN SSB नि गोलाव हान्जा सुरनाय ।

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

बाक्सा जिल्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंनो रायदाव आफादखौ दाफुंबाय

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

आसामाव जेब्लासिम BJP सोरखार थागोन अब्लासिम फिसा फिसा हारि हारिसाफोरनि मोन्थायफोरा जोबस्रांलांगोन : कास्तम बसुमतारि

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

संका बानदो, जामफैनि दैखौ बानदो थेनानै दै दिखांनो हायैजों जिंगा सिनांदों माखासे आबादारिफोरा

Published by

Bodosa


Bodosa is a Daily Newspaper, printed in Bodo language.

Leave Your Comment Here